Tryggare Trelleborg hämtar inspiration från Skottland

Publicerad:

Individen i fokus – det är namnet på ett av de sex fokusområden som Tryggare Trelleborg-arbetet består av. Arbetsgruppen tar inspiration från en framgångsrik modell i Skottland som bygger på att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.

Lindha Makne är gruppledare för ett av sex fokusområden inom ramen för Tryggare Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Lindha Makne, kvalitets- och myndighetschef på kommunens bildningsförvaltning, är gruppledare för arbetet i det aktuella fokusområdet. I gruppen finns i nuläget representanter från skola och socialtjänst och på sikt kommer ytterligare kompetenser att knytas till arbetet.

– Vi fokuserar i huvudsak på tre delar: tidiga samordnade insatser, föräldrastöd och informationsdelning. Just nu är vi i en kartläggningsfas där vi gör en grundlig genomgång av vilka resurser vi har i dag och vilka hinder vi ser, säger Lindha Makne.

Kompetens samlas runt individen

Skottlandsmodellen, som går under förkortningen GIRFEC (Getting it right for every child), har införts nationellt i Skottland och även väckt intresse internationellt. Flera svenska regioner och kommuner arbetar med inspiration av Skottlandsmodellen för att utveckla sina samverkansstrukturer och arbetssätt.

– Kort sammanfattat innebär modellen att när vi upptäcker ett barn som befinner sig i en situation som inte är gynnsam för barnet ska vi snabbt kunna mobilisera olika kompetenser för att sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Vårt arbete ska samordnas så långt det är möjligt så att den enskilde inte behöver slussas runt mellan olika kontakter, säger Lindha Makne.

Föräldrastöd och informationsdelning

Förutom tidiga samordnade insatser, som är själva grunden i arbetet, sätter fokusområdet även extra ljus på föräldrastöd och informationsdelning.

– Gällande föräldrastöd handlar vårt arbete i första hand om att göra det lätt för individen att hitta rätt stöd. Det finns olika sorters föräldrastöd från olika aktörer och det kan upplevas svårnavigerat för den enskilde att hitta rätt. Vi vill göra det lättare.

– Informationsdelning handlar om de sekretessbarriärer som finns mellan olika myndigheter och som kan göra det svårt att sätta in samordnade insatser. Det första steget är att identifiera dessa barriärer och finna arbetssätt som möjliggör att dela nödvändig information för snabbare insatser med individen i fokus, säger Lindha Makne.

Fakta Tryggare Trelleborg

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen. Arbetet tar sin utgångspunkt i två formuleringar från kommunfullmäktiges inriktningsmål:

  • Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.
  • Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden:

  • Barn och ungas delaktighet
  • Individen i fokus
  • Meningsfull fritid
  • Brottsförebyggande/ANDTS
  • Bo tryggt
  • Våld i nära relationer

Mer information

Presentation av Tryggare Trelleborg

Presentation av fokusområde brottsförebyggande/ANDTS

Presentation av fokusområde våld i nära relationer

Presentation av fokusområde meningsfull fritid

Presentation av fokusområde barn och ungas delaktighet

Presentation av fokusområde individen i fokus