Gemensamma krafter skapar ett tryggare Trelleborg

Publicerad:

Ett tillsammansarbete under namnet Tryggare Trelleborg växer just nu fram i kommunen. Arbetet syftar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle med extra fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Säkerhetssamordnaren Sarah Søndergaard är processansvarig för Tryggare Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Vi vill ha en trygg kommun där ungdomarna är med och skapar tryggheten. Tryggare Trelleborg handlar både om brottsförebyggande arbete och att skapa förutsättningar för ökat välmående, säger Sarah Søndergaard, säkerhetssamordnare i Trelleborgs kommun och processansvarig för Tryggare Trelleborg.

Utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål

Arbetet tar sin utgångspunkt i två formuleringar från kommunfullmäktiges inriktningsmål.

  • Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.
  • Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

– Vi tar in lägesbilder, lyssnar in unga och tar del av rapporter, statistik och undersökningar. Utifrån det formulerar vi mål och uppdrag som följs upp löpande, säger Sarah Søndergaard.

Flera fokusområden

Sarah är diplomerad trygghets- och säkerhetskoordinator och har även erfarenhet av diverse samverkansarbete. Arbetet som processansvarig för Tryggare Trelleborg påbörjade hon före sommaren och nu är flera arbetsgrupper i full gång.

– Utifrån nulägesanalyser och hållbarhetsmål har vi tagit fram en rad fokusområden. Några exempel på sådana är barn och ungas delaktighet, meningsfull fritid, brottsförebyggande/ANDTS-arbete, bo tryggt och våld i nära relationer. Nästa steg är att formulera konkreta, mätbara mål för det här arbetet – både på kort och på lång sikt.

Workshop planeras

Ungdomarna själva ska involveras i arbetet.

– Vi vill engagera ungdomar och höra deras åsikter. Vad skapar otrygghet för dem? Vad skulle öka tryggheten? Utifrån en analys av den senaste LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) planerar vi just nu för en workshop med ungdomar som vill prata vidare om detta. Delaktighet är något vi vill fortsätta jobba med, till exempel i form av fokusgrupper och ambassadörskap, säger Sarah Søndergaard.

Sex fokusområden

Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden. Mer information om dessa följer framöver.

Fokusområdena är:

  • Barn och ungas delaktighet
  • Individen i fokus
  • Meningsfull fritid
  • Brottsförebyggande/ANDTS
  • Bo tryggt
  • Våld i nära relationer