Effektiv samordning för trygghet - central metod i kommunens arbete

Publicerad:

Brottsförebyggande arbete och ANDTS-frågor är ett av sex fokusområden inom ramen för samverkanssatsningen Tryggare Trelleborg. Kommunen och polisen har en regelbunden och tät dialog för att skapa en gemensam lägesbild och vidta lämpliga åtgärder för att öka tryggheten. Arbetet bygger på EST-metoden – effektiv samordning för trygghet.

Säkerhetssamordnaren Sebastian Meglic är delaktig i kommunens samverkanssatsning Tryggare Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunens säkerhetssamordnare Sebastian Meglic är en av dem som arbetar med frågorna som berörs i fokusområdet brottsförebyggande/ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som utgör en viktig del i arbetet. Det är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Samlar in kunskap från olika håll

– Metoden är utvecklad av Örebro universitet och här i Trelleborg har vi arbetat utifrån EST sedan 2019. Varje vecka har vi avstämning med kommunpolis vilket gör att vi delar lägesbild och snabbt kan sätta in eventuella åtgärder, säger Sebastian Meglic.

Arbetsgruppen fångar in nulägesbilder från olika håll inom kommunens organisation som sedan lyfts vidare till veckoavstämningen.

– Har någon upptäckt skadegörelse? Har vi platser som blivit lite av ett tillhåll? Vad har fastighetsavdelningen fått in i sina felanmälningar? Det vi får in använder vi som utgångspunkt i vår avstämning med polisen. På så sätt kan vi bli lite operativa och sätta in här-och-nu-åtgärder. Kanske behöver vi göra särskilda prioriteringar inför kommande helg?

Fokusområde med fem arbetsgrupper

 EST är en av totalt sex arbetsgrupper som ingår i det aktuella fokusområdet. De andra är:

 • Trygg på skolan
  – Skolan gör redan väldigt mycket – detta är ett komplement till det arbetet. Vi tittar i vår omvärld, hur andra kommuner gör och skapar en kunskapsbank med förslag på metoder för att öka tryggheten på skolan.
 • Cybersafe
  – Här tar vi fram ett utbildningspaket som kan användas i skolan. Det tar upp frågor om hur man beter sig på nätet och att nätet också är en plats där brott kan begås. Ambitionen är att både skapa ett konsekvenstänk över sitt eget agerande på nätet men också kunna ge handfasta tips på hur man kan skydda sig mot allvarliga brott som till exempel grooming.
 • ANDTS
  – Här jobbar vi mycket riktat till vårdnadshavare. Det kan vara extra information inför riskhelger och lov, då vi till exempel lyfter en nationell kampanj som Tonårsparlören. Vi har också nytta av lägesbilderna som vi får via EST – vi kan till exempel uppmuntra vårdnadshavare att prata med sina barn om vi märker extra mycket aktivitet på särskilda platser.
 • Teknisk och fysisk säkerhet
  – Här arbetar vi systematiskt för att skapa likhet och hålla en bra nivå när det gäller tekniskt och fysiskt skydd på våra kommunala fastigheter. Om vi bygger en ny skola ska vi sätta vissa krav redan från början. Det kan handla om larmsystem, uppkoppling till bevakningsföretag och att det är förberett för övervakningskameror.
 • Samverkan med näringslivet
  – Det är en nystartad grupp där syftet är att ha en etablerad kontakt med näringslivet i frågor som rör brottsförebyggande arbete. Vi på säkerhetsenheten kommer att jobba vidare i gruppen tillsammans med kommunens näringslivsavdelning.

Många lager av trygghet

Arbetsgrupperna består av olika konstellationer. Kommunen representeras av flera verksamheter/funktioner som till exempel säkerhetsenheten, fastighetsavdelningen, trygghetsvärd, skolläkare och ANDT-samordnare. Kommunpolisen är en viktig part i flera av grupperna.

– Det är inget nytt att vi jobbar med trygghetsfrågor men med greppet vi tar i Tryggare Trelleborg gör vi det mer effektivt. Det finns så många lager av trygghet och vi behöver ta oss an de här frågorna tillsammans. Trelleborg är generellt sett en trygg kommun och vi ska jobba för att det ska fortsätta vara så, säger Sebastian Meglic.

Fakta Tryggare Trelleborg

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen. Arbetet tar sin utgångspunkt i två formuleringar från kommunfullmäktiges inriktningsmål:

 • Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.
 • Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden:

 • Barn och ungas delaktighet
 • Individen i fokus
 • Meningsfull fritid
 • Brottsförebyggande/ANDTS
 • Bo tryggt
 • Våld i nära relationer

Mer information

Presentation av Tryggare Trelleborg

Presentation av fokusområde brottsförebyggande/ANDTS

Presentation av fokusområde våld i nära relationer

Presentation av fokusområde meningsfull fritid

Presentation av fokusområde barn och ungas delaktighet

Presentation av fokusområde individen i fokus