Kommunens mark hanteras på olika sätt beroende på vad som är syftet med marken. Genom avtal om markanvisningar fördelar vi mark till olika aktörer och företag för ny bebyggelse och utveckling av kommunen. Markanvisningsavtal kan tecknas både före och efter att en detaljplan antagits.

Oftast tecknas först ett markanvisningsavtal och därefter ett köpekontrakt. Markanvisningsavtalet ger exploatören rätt att, under en viss tid och under vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om exploatering av marken.

Så anmäler du som exploatör intresse om mark

Du som är exploatör kan göra en intresseanmälan för markanvisning av kommunens mark. Det gör du för varje enskilt projekt när det läggs upp på sidan för pågående markanvisningar.

I väntan på att markanvisningar ska läggas upp kan du som exploatör göra en generell intresseanmälan via e-post med dina kontaktuppgifter och en verksamhetsbeskrivning av ditt företag. Ange Intresselista exploatering i ämnesraden.

Pågående markanvisningar

Så arbetar vi med försäljning av kommunal mark

Försäljning av kommunal mark sker på olika sätt beroende på vilken typ av försäljning det handlar om.

 • När kommunen utvecklas med nya detaljplaner och ny bebyggelse, tecknas normalt ett markanvisningsavtal i samband med att den nya detaljplanen tas fram. Markanvisningsavtalet och därpå följande köpeavtal ska säkerställa att detaljplanen genomförs i enlighet med dess syfte och att utveckling med ny bebyggelse inom kommunen sker i enlighet med beslutade övergripande planer och riktlinjer. Kommunen har riktlinjer för markanvisningar som uppdaterades under 2021 och är beslutade av kommunstyrelsen.

 • Markanvisningsavtal tecknas när förutsättningarna för projekt är relativt klara och innehåller normalt regleringar av pris, byggnadsskyldighet, viten, mål med bebyggelsen, gestaltning samt även ibland vissa ekonomiska och tekniska regleringar som kostnadsfördelningar för utredningar, ledningsflyttar med mera.

  Ofta finns ett syfte med avtalet att säkerställa att detaljplaner genomförs i närtid vilket gör att det sätts tidsbegränsningar för projekten.

  Markanvisningsavtal kan även användas inom redan befintliga detaljplaner.

  Riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar i Trelleborgs kommun

 • Det är kommunfullmäktige som beslutar om markanvisningsavtal i Trelleborgs kommun.

 • Innan slutgiltig försäljningen av marken genomförs ska normalt bygglovet för byggnationen vunnit laga kraft. På så sätt garanteras kommunen att det som uppförs är i enlighet med syfte och mål för bebyggelsen och med den gestaltning parterna tidigare kommit överens om.

 • Vilken aktör som får möjlighet att förvärva mark och uppföra byggelse väljs i normalfallet vid nya detaljplaner genom ett anbudsförfarande. I flertalet nya detaljplaner de senaste åren har exploatör utsetts genom öppet anbudsförfarande, så kallad markanvisningstävling.

  I de fallen det inte är anbudsförfarande sker markanvisning genom en direktanvisning.

 • Det är inte bara genom markanvisningar kommunen säljer mark.

  När försäljning genomförs av mark avsett för enbostadshus har det tidigare skett genom en tomtkö där intressenter kunnat anmäla sig och ställa sig i kö i väntan på lediga tomter. Tomtkön är beslutad att avvecklas och försäljning av kommande tomter för enbostadshus kommer istället att ske genom mäklare.

  Kommunen kan också sälja av befintliga fastigheter med byggnader på och då sker det oftast genom mäklare ut till en öppen marknad.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen