Mark

Kommunen förvaltar markreserven tills det fattas beslut om annan markanvändning. Det innebär att vi låter andra aktörer använda mark som för tillfället inte ska användas till något projekt. Detta sker genom att marken upplåts med arrende eller annan nyttjanderätt.

Den vanligaste typen av arrende i kommunen är jordbruksarrenden och arrenden för kolonilottsföreningar.

Till skillnad från servitut är arrenden inte knutna till en fastighet utan till den fysiska eller juridiska person som undertecknat avtalet. Avtalet följer därför inte fastigheten och kan inte överlåtas till någon annan person utan kommunens godkännande.

Kontakta oss om du vill du arrendera kommunal mark.