Lotteritillstånd

Ideella och allmännyttiga föreningar kan ansöka hos fritidsnämnden om att få tillstånd att anordna lotterier. I Trelleborgs kommun är kultur- och fritidsnämnden registrerings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i lotteriärenden.

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning.

I Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS 2018:4) finns information om dessa krav.

Bestämmelser om lotteritillstånd

 • Behörig att anordna egentligt lotteri är svensk juridisk person, som är ideell förening och som

  • har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
  • i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt
  • inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattning av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta.

  Ideell förening som har till syfte att främja medlemmarnas eller andra bestämda gruppers ekonomiska eller därmed jämförbara intressen, kan enligt lotteriinspektionens praxis inte komma ifråga som lotterianordnare.

 • Föreningen bör, för att komma ifråga, ha bedrivit och redovisat verksamhet kontinuerligt under en inte alltför kort tid, i praxis satt till minst två år.

  Tillstånd kan dock ges åt förening, vars syfte är att endast under en begränsad tid vara verksam med att driva exempelvis en allmännyttig kampanj.

 • För att kultur- och fritidsnämnden ska behandla en ansökan fordras att föreningen är huvudsakligen verksam inom Trelleborgs kommun.

  Utan särskilda skäl får tillstånd inte ges till lotteriverksamhet utanför föreningens huvudsakliga verksamhetsområde. Tillstånd kan ges till lotteri även i annan kommun under förutsättning att föreningen är verksam också där. Samråd bör ske mellan berörda kommuner innan tillstånd ges.

 • Ansökan om registrering eller annan ansökan om lotteritillstånd görs via självbetjäningssidor.

  Ett tillstånd som gäller i tre år kostar 500 kronor.

  4.1. Registrering (§ 17)

  Insatsernas sammanlagda belopp får uppgå till högst 20 basbelopp i de lotterier som föreningen anordnar under en treårsperiod.

  Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av fritidsnämnden.

  Lotteriet får inte bedrivas från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag.

  Vinsterna får utgöras av värdepapper.

  Penningvinst får uppgå till högst 1 basbelopp.

  Antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska vara bestämda enligt uppgjord plan.

  Sammanlagda värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 men högst 55% av insatsernas värde.

  Lotteriet får bedrivas endast inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam.

  Registreringsperioden är tre år. Inom ramen för 20 basbelopp kan föreningen själv välja tidpunkter för lotterierna.

  I samband med registrering görs prövning om den som vill bli registrerad är behörig att anordna lotterier.

  Ny anmälan om registrering ska göras vart tredje år.

  Överskrids beloppsgränsen eller sker försäljning från fast försäljningsplats, som görs tillgänglig genom ett serviceföretag, måste tillstånd sökas enligt § 15.

  Med fast försäljningsplats avses främst lottkiosker placerade på torg eller affärsgator samt lottstånd och lottautomater i varuhus och andra affärslokaler.

  4.2. Ansökan om lotteritillstånd (§ 15)

  För övriga lotterier ska föreningen ansöka om lotteritillstånd. Förutom prövning om föreningen är behörig lotterianordnare ska särskild hänsyn tas till vilket behov föreningen har av lotteriinkomster samt till det utrymme för lotterier, som kan antas finnas på marknaden.

 • Kultur- och fritidsnämnden utser kontrollant för föreningen. När lotteriet slutförts ska kontrollanten infordra redovisning över lotteriet senast två månader efter sista vinstutlämningsdag, granska räkenskaperna och därefter lämna rapport till kultur- och fritidsnämnden för varje lotteri.

 • Föreningen ska vid varje årsskifte lämna uppgifter till kultur- och fritidsnämnden om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnats under året.

 • Avgift för registrering och lotteritillstånd har bestämts av kultur- och fritidsnämnden. Gällande avgift för kontrollantarvoden följer kultur- och fritidsnämnden rekommenderade förslag från kommunförbundet och lotteriinspektionen.

 • Kultur- och fritidsnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

 • Under vissa förutsättningar behöver en ideell förening, som är behörig anordna lotteri, inte ansöka om registrering eller tillstånd. Det gäller här lotteri i samband med tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.

  Värdet av varje insats får uppgå till högst 1/6000 basbelopp.

  Högsta vinsten får vara högst 1/6 basbelopp.

  Sammanlagt vinstvärde ska motsvara minst 35% utdelning.

  Vinsterna får utgöras av värdepapper.

  Vinsterna ska dras antingen före lotteriet eller under lotteriet alternativt efter detta, efterhandsdragning. För efterhandsdragning gäller att lottköparen ska få veta tidpunkt och plats för dragningen och på vilket sätt resultatet kommer att offentliggöras.

 • Kultur- och fritidsnämnden utövar den närmare tillsyn över lotterier, som får anordnas efter registrering eller tillstånd, som beviljas av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen