Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ishallen på Söderslättshallen

Öppettider i ishallen

Dagens bokningar i ishallen.

Vilka öppettider finns för allmänhetens skridskoåkning? Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade i ishallen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Öppettider för allmänhetens skridskoåkning

I mitten av oktober till och med början av april har ishallen på Söderslättshallen öppet för allmänhetens skridskoåkning. Mat och dryck får inte medtagas i ishallen.

Med reservation för eventuella ändringar. Se i första hand i bokningsschemat som alltid är uppdaterat!

Pris

Det kostar  30 kronor per person. Hockeyklubbor eller puckar är inte tillåtet.

Fleråk-kort till allmänhetens skridskoåkning

10-kort: 200 kronor.
25-kort: 400 kronor.
Fleråk-korten är opersonliga och har en giltighetstid på två år.

Familjebiljett för två vuxna och max tre barn: 100 kronor.

Låna skridskor från Fritidsbanken

Fritidsbankens skridskor finns i anslutning till ishallen på Söderslättshallen. Alla kan låna och det är gratis. Fritidsbanken garanterar inte att alla storlekar finns. Det går inte att reservera. Du lämnar tillbaka skridskorna på hyllan igen när du har åkt färdigt. Ta med egen hjälm, det finns bara ett fåtal hjälmar. Det finns cirka 100 par skridskor och 15 hjälmar till utlåning.

Fritidsbanken

Eventuellt extra isyta för träning?

Det råder tidsbrist i befintlig ishall. Situationen har varit besvärlig under ett antal år och med ett ständigt ökat intresse för både konståkning och ishockey finns det ett behov av ytterligare isyta i kommunen. Skridskogymnasium, föreningar och allmänhet samsas idag i ishallen där tiderna inte räcker till för att tillgodose behov och önskemål.

Under åren 2010-2016 har konståkningen vuxit näst mest inom idrottsrörelsen sett till antalet deltagartillfällen. Trelleborgs konståkningsklubb är inget undantag och har på senare år lyckats knyta till sig framgångsrika elitsatsande ungdomar. Svenska konståkningsförbundet kommer inför säsongen 2018/2019 att införa en elitlicens. En beviljad elitlicens är en förutsättning för att Trelleborgs konståkningsklubb ska kunna behålla sina åkare som befinner sig på högsta tävlingsnivå. Träningsmängd och säsongslängd är två parametrar som inte kommer kunna tillgodoses men befintlig isyta.

Även Trelleborgs ishockeyförening har en stark positiv trend när det gäller antalet aktiva barn och ungdomar. Föreningen kan med nuvarande istidsutrymme inte fortsätta att utvecklas. Ett för stort antal barn på isen samtidigt gör att det blir svårt för ledarna att bedriva en bra och trygg verksamhet. Andra problem som föreningen brottas med är sena träningstider, bristen på omklädningsmöjligheter och svårigheten att få istiderna att räcka för samtliga hemmamatcher.

Förvaltningen ser även ett starkt ökat intresse för allmänhetens åkning. Inte minst sedan Fritidsbankens stora lager av skridskor flyttades upp och blev tillgängliga i Söderslättshallen.

Flera olika förslag och idéer har diskuterats, bland annat att anlägga en träningshall intill befintlig ishall i Söderslättshallen. Till denna träningshall måste också omklädningsrum och förråd byggas för att tillgodose föreningarnas behov. En eventuell utbyggnad kommer ta ett stort antal parkeringsplatser i anspråk varvid en analys av trafiksituationen i området bör genomföras.

I anslutning till en befintlig ishall byggs för tillfället en ny träningshall med liknande förutsättningar i Skövde. Projektet skall vara färdigställt i september 2018 och träningshallen har en projektbudget på totalt 63 miljoner kronor.

Ett annat alternativ som har presenterats av ett företag är att bygga en ny ishall i Maglarp. Företaget står i detta fall för investeringen och kommunen får tillgång till hallen genom ett längre hyreskontrakt. Företagets förslag finns i sin helhet som bilaga.

För att kunna ta ställning till de båda alternativen krävs en tydlig kostnadsbild och analys av förslaget med en utbyggnad av Söderslättshallen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden på sitt sammanträde 19 juni beslutar

att uppdra åt förvaltningschefen att hos serviceförvaltningen beställa en förprojektering av olika alternativ med en utbyggnad vid Söderslättshallen.

att trafiksituationen beaktas i förprojekteringen.

att inom fritidsnämndens rambudget, på lämpligt kostnadsställe, ta kostnaderna för ovan nämnda förprojektering.

att redovisa förprojektering till fritidsnämnden i december 2018.

Omklädningsrum ishallen

Fritidsnämnden beslutade 13 mars att förvaltningen avslutar ärendet om att skapa extra omklädningsrum i Söderslättshallens pingisfoajé. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trelleborgs Ishockeyförening, Trelleborgs Konståkningsklubb och serviceförvaltningen arbeta vidare på en tillfällig lösning med paviljonger i anslutning till ishallen för att lösa den akuta situationen. Nämnden tar återigen upp behovet med utbyggnadsalternativet från 2014 i kommande budgetberedning.

Renovering och öppethållande i ishallen

Den ordinarie säsongen i ishallen sträcker sig mellan vecka 34-17 med extra öppethållande under vecka 32 och 33 för att möjliggöra läger för föreningarnas verksamhet innan skolstarten vecka 34. Fritidsnämnden har under några års tid haft ambitionen att utöka dessa öppettider men förutsättningarna har inte funnits och något beslut har inte fattats.

Fritidsnämnden beslutade 5 december att ge förvaltningen i uppdrag att omgående genomföra en direktupphandling gällande slipning och målning av pisten sommar 2018. Om det finns möjlighet att förlänga öppethållandet ska detta i första hand ske under maj månad.

Befintlig specialtaxa för ishallen utanför ordinarie säsong ska gälla för bidragsberättigade föreningars verksamhet och för skolor inom Trelleborgs kommun för veckorna 18-33. Befintlig ordinarie taxa ska gälla för privatpersoner, företag, organisationer samt för föreningar/skolor utanför Trelleborgs kommun för veckorna 18-33.

Antal skridskoåkare

Säsong 2017-2018 hade ishallen 2 576 besökare på allmänhetens skridskoåkning plus medföljande familjemedlemmar på 205 familjebiljetter. Skolorna i Trelleborg bokade 1 169 skridskotillfällen för sina klasser.

Säsong 2016-2017 hade ishallen 2 853 besökare på allmänhetens skridskoåkning. 2015-2016 var motsvarande besökssiffra 3 748 med fler timmar än 2016-2017.

Certifiering

Ishallen certifierades 19 september 2013 av Svenska Ishockeyförbundet till Publikhall C vilket är ett arenakrav för elitserien.

Publikplatser och tillgänglighet

Ishallen har totalt 1033 publikplatser varav 5 stycken rullstolsplatser. Rullstolsläktare med hiss finns i ishallen.

Karta

Söderslättshallen

Klörupsvägen 48 Trelleborg
55.3873437, 13.1555699
Telefon: 0410-733850

Hjälpte informationen på den här sidan dig?