Västra Sjöstaden i Trelleborg ett steg närmre genomförande

Publicerad:

Trelleborg växer!

I Västra Sjöstaden kommer Trelleborg åter att möta havet. En helt ny stadsdel med strand och strandpromenad, cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor – det är den korta beskrivningen av Västra Sjöstaden, som kommer att växa fram i västra delen av Trelleborg. Planprogrammet för stadsdelen har arbetats fram under några år och är nu godkänt av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Västra Sjöstaden byggs där Dux och Pergo en gång låg. ICA Maxi kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Granitor.

En del av Kuststads-projektet

Västra Sjöstaden ligger precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen. Området ingår i det stora stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 och är den del av projektet som kommit längst i planeringen. Planprogrammet visar bland annat var nya gator, offentliga platser, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Området för Västra Sjöstaden sträcker sig från västra entrén vid gamla småbåtshamnen, längs kusten och fram till nuvarande hamnområdet. I norr begränsas området av bebyggelsen norr om E6.

Nästa steg

Vad innebär det då att planområdet är godkänt? Vad är nästa steg på vägen mot genomförande?

– Planprogrammet visar visionen för Västra Sjöstaden och den är nu förankrad hos berörda parter och myndigheter. Nästa steg är att arbeta fram den första detaljplanen för den västligaste delen. Där regleras och möjliggörs utbyggnaden i detalj inför en byggstart. Detaljplanen ska visa hur byggnationen ska se men också hur andra, för en stadsdel viktiga delar, ska fungera och se ut. Exempelvis gator, parker, dagvatten och kustskydd, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025. Arbetet med den första detaljplanen är i gång sedan i våras, lägger Charlotte Lindström till.

Nära samarbete med markägarna

Trelleborgs kommun utvecklar området tillsammans med Granitor/Serneke och Ica Fastigheter som alla äger mark i området. Kommunen och de privata fastighetsägarna har undertecknat en avsiktsförklaring som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området. I samband med godkännandet av planprogrammet, godkändes även ramavtal med markägarna i kommunfullmäktige i slutet på september. Ramavtalen reglerar hur den fortsatta utvecklingen ska ske och vilken part som ansvarar för och bekostar vad.

– Vi tycker det känns otroligt positivt att vi nu kan omvandla ett äldre industriområde i Trelleborg till en plats för bostäder, service och rekreation med en ny strand och tillhörande strandpromenad. Det blir en myllrande stadsdel som knyter samman staden och havet och en vacker entré till Trelleborg från väster som inte finns idag säger Marielle Blixt, projektchef markutveckling på Granitor och företrädare för Serneke Granitor Holding AB.

Expovallen vid västra entrén

Nyligen tillkännagavs också planerna på den så kallade Expovallen, ett nytt idéförslag för platsen längst västerut i området. Expovallen blir det första mötet med Trelleborg, när man kommer västerifrån. I förslaget finns bland annat en utställningshall, inbyggd i en skyddande strandvall och väderskyddade platser utomhus. Tanken bakom Expovallen är att bygga vidare på det som är unikt för platsen. För att samtidigt ge skydd för ett stigande hav, integreras den planerade utställningshallen i landskapet.

Strandområdet utgör kustskydd

– Västra Sjöstaden kommer att göra att havet åter görs tillgängligt för trelleborgarna och stadens besökare. Dessutom kommer stadsdelens nya strandområde att fungera som skydd för staden mot stigande havsnivåer, berättar Mårten Olsson, tillväxtchef på Trelleborgs kommun.

Badvattenkvaliteten i vattnet inom planprogramsområdet håller ibland inte måttet, vilket innebär att det i dagsläget inte är lämpligt att bada i området. Kommunens ambition är att kunna förbättra vattenkvaliteten så att badmöjlighet kan skapas.

– Flera åtgärder kommer att behövas. Utfyllnaden, som en utökad strand skulle innebära, kan i sig ge bättre badvattenkvalitet, då strömmarna blir annorlunda och ett bättre utbyte av vatten skapas, säger Mårten Olsson vidare.

En integrerad stadsdel

Förutom att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, visar planprogrammet också hur Trelleborg kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Albäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

I planprogrammet beskrivs och illustreras även hur Västra Sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är integrerad i staden och blir tillgänglig för trelleborgarna.

Läs mer :

Västra Sjöstaden

Kuststad 2025

Expovallen blir mötesplats i Trelleborgs västra entré

Trelleborg växer (webbplats för stadsbyggnadsprojekt i Trelleborgs kommun)