Stor arkeologisk undersökning i Trelleborg

Publicerad:

I dag startar en av Skånes största arkeologiska utgrävningar på flera år, vid Dalköpinge öster om Trelleborg. Utgrävningen kommer att genomföras under tre månader i höst och tre månader under våren 2024. Hela undersökningsområdet omfattar en yta på nästan 189 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 26 fotbollsplaner.

Schaktningsarbete under förundersökningen.

Fotograf: Arkeologerna

Anledningen till utgrävningen är avsikten att etablera en kriminalvårdsanläggning på platsen, som en del av Business Center Trelleborg. Fornlämningarna måste dokumenteras och viktiga fynd och föremål avlägsnas för att byggnationen inte ska skada fornlämningarna och medföra att viktig historisk information går förlorad. Under vintern 2021 genomfördes en arkeologisk förundersökning i området. Resultaten från förundersökningen har sedan legat till grund för Länsstyrelsens beslut om de fortsatta arkeologiska åtgärderna.

Förhoppningar om flera fynd

Trelleborgsområdet har varit tättbebyggt både under förhistorisk och historisk tid och vid förundersökningen 2021 påträffades lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder. Mitt i området hittades lämningar av en bortplöjd gravhög från bronsåldern med praktfulla fynd.

En av guldspiralringarna som påträffades i centralgraven i den bortplöjda gravhögen från bronsåldern.

Fotograf: Arkeologerna

Utgrävningen har stor potential att ge oss mer kunskap om landskapet i närområdet samt de sociala och ekonomiska aspekterna för människorna som bott här. Det kommer även att finnas stor möjlighet att studera bebyggelsens förändring över tid och relationerna mellan gravområden och boplatser.

– Under hösten undersöker vi bland annat hus från brons- och järnålder och den bortplöjda gravhögen från bronsåldern. Endast en liten del av centralgraven studerades vid förundersökningen, så fler spännande fynd förväntas vid kommande grävning, skriver Sydsvensk arkeologi och Arkeologerna i en folder om det kommande arbetet.

Trelleborgs museum visar fynd

Undersökningen kommer att kunna följas digitalt på flera sätt. Trelleborgs museum förbereder dessutom en säkerhetsmonter där föremål som arkeologerna hittar under utgrävningen ska visas upp. Museets chef, Ola Lundin, gläds åt möjligheterna.

– Det är spännande, för i nuläget vet vi inte alls vilka gästföremål vi kommer få besök av, säger Ola Lundin. Om några år, när arkeologerna förhoppningsvis gjort mängder av intressanta upptäckter, planerar vi dessutom att producera en hel utställning om utgrävningen.

Trelleborg – en plats i förändring

Trelleborg har en lång historia som attraktiv plats att bo och verka på. De rika odlingsjordarna, närheten till Öresund och kontinenten samt det förhållandevis gynnsamma klimatet kan förklara den höga befolkningstätheten och den långa bebyggelsekontinuiteten i området.

I Trelleborg finns en av Skånes äldsta boplatser, den 7000 år gamla Skateholmsboplatsen, och rekonstruktionen av en vikingatida ringborg från 900-talet, Trelleborgen. Under medeltiden blomstrade både sillfisket och handeln vilket stärkte positionen som nav för flera viktiga näringar. Med industrialismen kom järnvägen och nya industrier grundades. Trelleborgs strategiska läge vid havet skapade en viktig knutpunkt för transporter in och ut ur landet via väg, järnväg och sjöfart.

Trelleborg är en plats som varit i ständig förändring sedan tusentals år tillbaka. Utvecklingen av staden fortsätter även idag, bland annat med projektet Kuststad 2025 som ska förvandla Trelleborg från hamnstad till att åter bli en attraktiv kuststad.

Vem gräver?

Sydsvensk arkeologi AB och Arkeologerna, Statens historiska museer, ska bedriva utgrävningarna på uppdrag av Länsstyrelsen som fattat beslut med stöd i Kulturmiljölagen.

Vad händer mer?

Alla elever i årskurs 3 kommer, via kulturgarantin, att få möjlighet att besöka utgrävningen antingen i höst eller i vår.

Det kommer också att ordnas digitala visningar från platsen under arbetets gång.

Trelleborgs kommun planerar att starta arbetet med gatubyggnation, ledningsinfrastruktur och så vidare, parallellt med att den arkeologiska utgrävningen pågår.

Följ arbetet

Sydsvensk arkeologi

Läs mer

Arkeologisk utgrävning i Dalköpinge (trelleborg.se)

Etablering av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg (trelleborg.se)