Ordlista

Här hittar du förklaringen till en del svåra ord
som ofta används om det som händer i en kommun.

Här hittar du förklaringen till en del svåra ord
som ofta används om det som händer i en kommun.

A

Acklamation
När man fattar beslut utan att räkna antalet röster.
Ledamöterna får ropa ja eller nej
och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Agera
Handla, att göra något därför att man vill ändra på något eller stoppa något.

Allmänna handlingar
Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa post
som kommer till kommunen och dem som arbetar där.
Nästan alla brev som kommer till kommunen är allmänna handlingar.

Allmänna val
Val som sker i hela landet till exempel val till riksdagen,
kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Arvode
Lön som politikerna får för sitt arbete.

Ansökan
Ansökan är ett brev där man ber om att få något, till exempel ett arbete.

Avdelning
Avdelning kallas en självständig del av till exempel ett företag eller en kommun.

Avgift
Pengar som betalas för en vara eller tjänst, exempelvis dagis eller sophämtning.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet i kommunen som bekostas av avgifter
direkt från dem som använder sig av den,
till exempel hantering av vatten, avlopp och avfall.

B

Barnomsorg
Ett gemensamt ord för förskola (daghem), familjedaghem (dagmamma)
och olika former av så kallad öppen verksamhet, till exempel öppen förskola.

Behov
Något man behöver.

Befolkning
Alla människor som bor på en plats till exempel i en kommun eller i ett land.

Beslutsfattare
En person som har makt att bestämma över andra i samhället.

Beredning
Behandling och förberedelse av ett ärende inför eller under ett sammanträde,
för att man sedan ska kunna fatta beslut.

Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen har hand om förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, Campus Trelleborg och svenska för invandrare (SFI)

Bistånd
Stöd i form av pengar eller hjälp och stöd.

Biståndshandläggare
Anställd inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade
som utreder och beslutar om hjälp och stöd.

Blankett
Papper som fylls i med uppgifter om personen som ansöker om något.

Bokslut
Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs varje år.

Bostadsanpassning
Äldre eller sjuka med funktionshinder har möjlighet att få sin bostad anpassad till sina behov.
En utredning görs av en arbetsterapeut.
En särskild enhet på kommunens kontor beslutar sedan om detta.

Bouppteckning
Lista över samtliga tillgångar och skulder i ett hem som görs efter ett dödsfall.

Bruttokostnad
Kostnaden för en verksamhet innan man räknat med intäkterna.

Budget
En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

Bygganmälan
Besked till byggnadsnämnden att man tänker börja bygga

Bygglov
Beslut som krävs för att få bygga om eller till sitt hus.

C

College
En sorts högskola.

D

DAISY-spelare
En spelare som läser talböcker på CD-skivor.
Sådan finns på biblioteket.

Dagordning
Förteckning över vilka saker som ska tas upp vid ett sammanträde (möte).
Det kallas också för föredragningslista.

Dagvård
Där kan fysiskt sjuka äldre och dementa träna
för att behålla funktioner och kunna klara att bo själva.

Dagstidning
En tidning som kommer ut de flesta dagar i veckan.

Delegationsordning
En nämnd kan lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott,
en ledamot i nämnden eller till en anställd i kommunen.

Delegera
Bestämma att någon annan får göra ett visst arbete
eller bestämma att någon annan får bestämma om en viss sak.

Detaljplan
Regler för hur ett område ska utformas i detalj
till exempel hur hus, gator och parker ska se ut.

Dödsboanmälan
Om någon som dör bara har råd med begravningen
så kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning,
som man måste göra om den som dör har mycket pengar eller äger saker som till exempel ett hus.

Drog
Ett förbjudet och farligt medel, till exempel hasch och heroin,
som ger njutning och som man lätt kan bli beroende av.

E

Enhet
En del i den kommunala organisationen.
En enhet har ansvar för ett område eller en verksamhet.

Entré
Pengar som man betalar när man går på
exempelvis ett museum eller idrottsevenemang.

Entreprenör
En person som är duktig på att göra affärer.
Det är också en person som kommunen hyr in
för att utföra ett visst arbete, exempelvis snöröjning.

Etablerad
Något som många känner till.

EU/Europeiska unionen
Ett antal länder i Europa som samarbetar inom olika områden
till exempel miljö och ekonomi.

F

Familjehem
Svårigheter i familjen kan göra att barn och ungdomar
för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj, ett familjehem.

Fastighetsförvaltningen
Fastighetsförvaltningen är den del av kommunen
som sköter om alla byggnader som kommunen äger.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen är den del av kommunen
som sköter om idrottsplatser, ishall, campingplatser och Badhuset.

Fjärrvärme
Värme i ett hus som kommer från en plats långt bort
och förser många hus med värme och varmvatten.

Folkhälsa
Att må bra fysiskt, psykiskt och socialt,
alltså inte bara vara frisk och utan funktionshinder/handikapp.

Fritidsverksamhet
Saker man gör när man inte jobbar eller går i skolan.
Kanske tillsammans med andra i en förening eller i en idrottshall.

Funktionshinder
Om man på grund av att man har en sjukdom eller en skada
har svårt att klara det dagliga livet.
Man har kanske svårt att röra sig, hör eller ser dåligt.
Man kan också ha svårt att umgås med andra människor.

Färdtjänst
Färdtjänst är en sorts kollektivtrafik med taxi eller buss
som är anpassad efter behoven hos personer med funktionshinder.

Förberedelseklass
Skolklass för barn som är nyligen har kommit till Sverige
eller som bott här en kort tid och inte har så goda kunskaper i svenska
att de kan följa med i undervisningen i en vanlig klass.

Förskola
Alla barn som är mellan ett och fem år och vars föräldrar jobbar eller går i skolan får gå i förskolan.
Det finns också familjedaghem och öppen förskola.

Försörjningsstöd
Stöd i form av pengar, som betalas ut enligt socialtjänstlagen.
Tidigare kallades det för socialbidrag.

Förtroendevald
En person som har blivit vald i ett val eller som har valts av en politisk församling
och representerar sitt parti i en styrelse, nämnd eller kommunfullmäktige.

Förvaltning
En del av kommunen. Varje förvaltning har ett eget område som de jobbar med.
Där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.
Till exempel har en skolförvaltning ansvar för förskolor och grundskolor.

G

God man
Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller sköta sina pengar och egendom
kan få hjälp av en god man. Man ansöker om en god man hos Överförmyndaren i kommunen.

Grundlag
Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna.
Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF),
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO).
En grundlag kan bara ändras genom två lika beslut i riksdagen med ett allmänt val emellan.

Grundskola
På hösten det år ett barn fyller sju år måste det börja i skolan och gå där i nio år.
Alla barn erbjuds en plats i en av kommunens grundskolor i närheten av där barnet bor.

Gruppboende
Ett ställe där äldre eller funktionshindrade människor bor och sköts om av vårdpersonal.

Gymnasieskola
Efter grundskolan går man vidare till gymnasieskolan som oftast är treårig. Där kan man välja olika inriktningar på utbildningen beroende på vad man är intresserad av.

H

Handläggare
En person i kommunen som arbetar med och presenterar ett sak.
Handläggaren skriver ett förslag på vad man ska besluta.

Hemsjukvård
Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård
till personer som har hjälp i hemmet och som inte kan ta sig till vårdcentralen.
Hemsjukvården sköts av distriktssköterska eller sjuksköterska som kan ha hjälp av någon från hemtjänsten.

Hemställan
Förslag till beslut i form av en formell begäran,
det vill säga man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

Hemtjänst
Hjälp i det egna hemmet för att underlätta det dagliga livet
när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv.

Hälsoskydd
Att arbeta för att undvika och få bort faror för människors hälsa.
Arbetet är i första hand inriktat på saker som det finns regler för i miljöbalken.

I

Improvisera
Göra något utan att man förberett det.

Internationella
Något som har att göra med flera länder över hela världen.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i en nämnd. Svaret kan vara muntligt eller skriftligt.

Initiativ
En vilja att sätta i gång något.

Inreda
Måla, tapetsera och ställa möbler i ett rum eller ett hus så att man kan bo där.

Introduktionsersättning
Ekonomisk ersättning till nyanlända flyktingar.

IT
Informationsteknik som till exempel datorer, datasystem och telefoni.

Inviga
Öppna eller börja använda något.

J

Justering
Godkännande av ett protokoll eller annat dokument.

K

Kommunallag
En lag som bestämmer vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd
Heltidsanställd politiker som leder arbetet i kommunen.

Kommunalskatt
Betalas av alla som bor i en kommun.

Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande politiska grupp
som ibland kallas för kommunens ”riksdag”.
Hur många platser de olika politiska partierna får
bestäms av hur många röster partierna fått av väljarna i valet.
Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år och består i Trelleborg av 51 ledamöter.

Kommunikation
Ett sätt att resa. Det kan vara med cykel, bil, tåg, buss eller båt.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen är den del av kommunen som har ansvar för sådant som är gemensamt
för alla förvaltningar till exempel kommunens utveckling och ekonomiska planering.
Kallas ibland för kommunens regering.

Kontaktperson
En person som ger en stöd och hjälp.

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen är den del av kommunen som sköter bidragen
till föreningar som håller på med kultur.
Förvaltningen har hand om kommunens bibliotek, Kulturskola och
museer och ordnar ibland olika evenemang som konserter och utställningar.

Kulturlandskap
Ett landskap som har fått ett visst utseende
genom att människor har levt där och odlat marken där länge.

Kungörelse
Kommunfullmäktiges ordförande skriver en kungörelse,
ett meddelande, om det sammanträde som ska hållas.
I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

Kärnverksamheter
De verksamheter och den service som kommunen är skyldig att ha enligt lag.

L

Ledamot
Förtroendevald medlem, oftast från ett politiskt parti.

Ledarskap
Hur man bestämmer över en grupp människor, en verksamhet eller ett företag.

Likvida medel
Kontanter, pengar på banken eller placeringar i aktier.
Säger vilka möjligheter man har att betala kostnader på kort sikt.

LSS
En lag som talar om vilken service och hjälp en funktionshindrad kan få.

Länsstyrelse
Den statliga myndighet som finns för varje län och
som bland annat kontrollerar kommunal verksamhet.

M

Mandat
Uppdraget att representera ett politiskt parti i en styrelse eller nämnd,
exempelvis att ha en plats i kommunfullmäktige.

Marknadsföring
När man försöker få människor att köpa något.

MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Denna ser till att hälso- och sjukvårdsansvaret sköts på rätt sätt.

Media
Media eller massmedia är alla olika kanaler
som når många människor på en gång. Dit räknas bland annat tidningar, TV och radio.

Medlem
En person som tillhör till exempel en organisation eller en förening.

Miljöbalken
Den lag som ska se till att vi, våra barn och barnbarn får en hälsosam och god miljö.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen är den del av kommunen som jobbar med miljö på olika sätt
till exempel frisk luft, rent vatten, bra mat och hälsosamma hem.

Miljötillsyn
Kommunens miljöförvaltning ser till att miljön inte skadas.
Det gör de genom att kontrollera att reglerna om miljöskydd och hälsoskydd i lagen följs.

Miljövård
När man försöker skydda naturen från det som kan skada den.

Modersmålsundervisning
Barn och ungdomar med invandrarbakgrund, från förskolan till och med gymnasieskolan,
kan få undervisning i sitt modersmål.
Förutsättningen är att en av föräldrarna har ett annat modersmål
än svenska och använder detta språk till vardags med barnen.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera personer som är med i kommunfullmäktige.

Motiv
Det som till exempel en tavla visar eller en bok handlar om.

Myndighetsutövning
Kommunen bestämmer om en del saker som rör dem som bor där,
till exempel genom tillstånd som rör miljön och betyg i skolan.
Allt sådant regleras i särskilda lagar och föreskrifter.

N

Naturreservat
Om man vill skydda ett område för att där till exempel växer speciella blommor
eller finns ovanliga insekter eller andra djur kan
länsstyrelsen eller kommunen bestämma att det är ett naturreservat.

Nettokostnad
Vad det kostar att ha en verksamhet när man räknat bort de pengar man tjänar på verksamheten.

Nyckeltal
Nyckeltal används för att man ska kunna jämföra saker
till exempel hur mycket varje elev i skolan kostar för kommunen.

Nämnd
En nämnd består av politiskt valda personer.
Antalet kan variera men brukar vara mellan sju och tolv ordinarie ledamöter,
med lika många ersättare.

O

Organisation
En grupp med flera människor som har samma intresse
och till exempel vill nå ett visst resultat eller göra någonting tillsammans.

P

Period
En tid som kan vara till exempel ett år eller tre månader.

Personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgiftslagen är den lag som bestämmer hur och när
man får använda information som rör enskilda människor.

Planärende
Ett arbete som pågår med en ny detaljplan eller en ändring av en gällande detaljplan.
En plan bestämmer hur marken ska användas, vilken typ av hus som får byggas
och om det exempelvis ska finnas parker och cykelvägar.

Praktik
Erfarenhet från arbete i ett visst yrke.

Presidium
Ordföranden och en eller flera vice ordföranden i en nämnd bildar ett presidium.

Produktion
När man gör något för att man ska sälja det.

Professionell
Någon som har något som yrke och sköter det på ett bra sätt.

Projekt
Ett arbete med en viss sak som man gör bara under en viss tid.

Proposition
Ett förslag som till exempel ställs när kommunfullmäktige ska besluta om en sak.
Om det finns flera förslag så ställs de mot varandra
i en ordning som bestäms av ordföranden. Det kallas för propositionsordning.

Protokoll
Ett skriftligt dokument som visar vad som hänt och vad man bestämt under ett sammanträde.
Påverka
Få något att bli annorlunda. Framföra sina åsikter och få andra människor att lyssna.

R

Ramavtal
Ett avtal med någon som säljer varor eller tjänster om
att man måste köpa varor eller tjänster från dem under en viss tid, till exempel under tre år.

Regelbunden
Något som händer med jämna mellanrum till exempel på bestämda tider.

Reglemente
Regler som bestämmer hur nämnderna ska arbeta och med vad.

Relationer
Förhållandet (kontakten) mellan två eller flera personer.

Remiss
Ett ärende som skickas för att till exempel nämnder och styrelser
skall få lämna sina synpunkter på det innan man bestämmer hur det ska bli.

Reparera
Att laga något så att det går att använda igen.

Reservation
Om man inte tycker om ett beslut så kan man visa det genom att reservera sig.
Det kan man göra muntligt eller skriftligt.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten är den del av kommunens verksamhet
som jobbar med att minska farorna omkring oss och
att skydda människors liv, deras egendom och miljön.
Räddningstjänsten arbetar bland annat med att släcka bränder och rädda människor vid olyckor.

Rösträtt
För att få rösta i val måste man vara 18 år och vara med i en så kallad röstlängd.
Om man har bott i Sverige i tre år och är 18 år får man rösta i kommunalval och landstingsval
även om man inte är svensk medborgare.
För att få rösta i riksdagsval måste man vara svensk medborgare.

S

Samordna
Göra så att flera delar passar ihop. Kan vara att få människor som arbetar på olika ställen
men arbetar med samma sak att göra det tillsammans.

Samverkan
När flera arbetar tillsammans så att något händer.

Seniorboende
Ett ställe där gamla bor och som är anpassat för dem.

Service
Hjälp som man får av personalen på ett ställe.

SFI
Undervisning i svenska för invandrare.

Skattefinansierad verksamhet
Sådant i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in.

Skattesats
Hur mycket man betalar i skatt på varje hundralapp som man tjänar.

Skolbarnsomsorg
Dit barnen kan komma före och efter skoldagen.
Den är öppen för barn i förskoleklass och till och med skolår sex, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Sköta
Att ha ansvar för något och se till att det mår bra.

Social
Det har att göra med den hjälp samhället kan ge människorna.
Det kan också betyda att man tycker om att umgås med andra människor.

Socialförvaltningen
Den del av kommunen som arbetar med
vård och omsorg om invånarna heter Socialförvaltningen.

Stadsbyggnadskontoret
Den del av kommunen som planerar hur och var
man ska få bygga i kommunen heter Stadsbyggnadskontoret.

Studera
Att läsa för att lära sig något till exempel på en skola.

Studie
En undersökning av något. När man noga tar reda på saker
om något för att få veta hur det verkligen är.

Sysselsättning
Att göra något. Det kan även betyda att arbeta.

Sällsynt
Något som det inte finns många av.

Särskilt
Något som är speciellt för någon.

Särskola
Barn och ungdomar som har svårt att lära sig nya saker går i särskola.
Eleverna i en klass i särskolan är ofta olika gamla,
klasserna är små och undervisningen anpassas efter varje elev.

T

Taxa
Avgifter, vad det kostar, för olika saker som till exempel sotning, vatten och sophämtning.
Avgiften betalas av den som använder sig av verksamheten eller tjänsten.

Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen är den del av kommunen där man arbetar med att sköta gator och parker.
Man planerar och gör kartor när det ska byggas.
Förvaltningen har också hand om vatten och avlopp, sophämtning och energi.

Tentamen
Ett prov på universitet eller högskola.

Teori
Ett försök till förklaring som man har tänkt igenom noga.

Tillgänglighet
Tillgänglighet betyder flera olika saker:
Att det går att komma fram till ett ställe också om man till exempel sitter i rullstol.
Om det finns trappor så att man inte kommer fram så är det inte tillgängligt.
Att det är öppet så att man kan besöka till exempel ett museum.
Att det går att förstora en hemsida om man tycker att texten är för liten att läsa.

Tillverka
Arbeta med att göra saker till exempel i en fabrik.

Tillväxt
När något växer och blir större.

Tradition
Som man brukar göra och alltid har gjort tidigare.

Tätort
En plats där det bor minst tvåhundra personer.

U

Undersöka
När man noga tar reda på saker om något för att få veta hur det verkligen är.

Uppgift
Ett problem som man kan lösa till exempel i skolan.

Upphandling
När en myndighet eler en kommun köper en stor mängd
saker eller tjänster kallas det för att göra en upphandling.

Utbildning
Kurser och träning till exempel för ett yrke.

V

Valkrets
Ett geografiskt område som används vid val.
Varje valkrets har ett bestämt antal ledamöter, mandat, till kommunfullmäktige.

Vardaglig
Något som är vanligt, som händer varje dag.

Verksamhet
En aktivitet eller ett arbete.

Vision
En idé om hur något kan bli bättre i framtiden.

Votering
Att rösta om någonting.

Vuxenutbildning
Utbildning som ordnas för vuxna människor.

Välmående
Någon som mår bra och lever ett bra liv.

Värdegrund
Det som är viktigt i livet. Vad man tycker är rätt och riktigt.

Å

Årsarbetare
Antalet anställda i en kommun om alla hade jobbat heltid.
Två anställda som arbetar halvtid blir till exempel en årsarbetare.

Årsredovisning
Berättar hur ekonomin ser ut för kommunen och för de bolag som kommunen äger.

Återremiss
Beslut att skicka tillbaka ett ärende så att det kan fortsätta utredas innan man tar beslut om det.

Ö

Överklagande
Om man vill klaga på ett beslut kan alla som bor i kommunen
be att Länsrätten prövar om det är rätt eller fel.

Översiktsplan
I en översiktsplan står det hur vi får använda marken och vattnet i framtiden.
Till exempel var det ska finnas gator och var man får bygga hus och butiker.

Kommunledningsförvaltningen