Vad händer i kustskyddsarbetet?

Inom Trelleborgs kommun har det under en längre tid pågått ett intensivt arbete med kustskyddsfrågan. Frågan fick dessutom större fokus efter stormen Babets framfart under hösten 2023. En förstudie som nu tagits fram visar slutsatser om hur turism och rekreation kan värderas. Kommunen har också intensifierat sitt påverkansarbete.

person strand hav
Hållbarhetsstrateg Johannes Hagström arbetar intensivt med kustskyddsfrågan i kommunen. Johannes representerar också Skånes samlade kommuner i styrgruppen för Regional kustsamverkan.

Behov av välgrundade bedömningar

En förstudie som nyligen tagits fram visar bland annat vikten av att kommunen har en helhetssyn på klimatanpassningen och gör välgrundade bedömningar i valet för att skydda och förstärka rekreativa platser.

– När vi tidigare tittat på de delar som handlar om turism eller natur- och kulturvärden, i arbetet med kustskyddsfrågan, har vi bara gjort en kvalitativ bedömning kopplad till nyttor för samhället, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun. Vi har koncentrerat oss på fastighetsvärden för att motivera skydden.

Enligt förstudien bör kommunen bör överväga vilka badstränder som är mest värdefulla att investera i, sett ur en större kommunal skala. Detta beslut bör grundas på en kommuntäckande bedömning av rekreativa och turistmässiga värden. En djupare utvärdering kan komma att visa att fler delar av kuststräckan bör skyddas, än de redan påvisade.

– Det kommer fortfarande vara fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom och begränsningarna kvarstår, till exempel att kustskyddet ska vara samhällsekonomiskt lönsamt. Men i ett större perspektiv kan det i så fall även påverka fördelningen av ansvar och finansiering, säger Johannes Hagström.

Prioritering av platser

I förstudien framgår att kommunen behöver anta en strategisk och långsiktig syn på skyddet av sina stränder. Det innefattar att identifiera och prioritera platser för skydd och investering på rekreation och turism, samt att planera för sammanhängande och enhetliga skyddsåtgärder.

Fler aktuella utredningar

Frågorna kring ett kommande kustskydd är aktuella i fler instanser.

– Klimatanpassningsfrågor har aktualiserats på flera fronter, säger Johannes Hagström. Dels jobbar vi internt i Trelleborgs kommun med kustskyddsfrågan och knyter samtidigt starkare band med grannkommunerna. Dels sker ett arbete på nationell nivå.

Nationell utredning

Som en del av den nationella klimatanpassningsstrategin har regeringen påbörjat en utredning där en rättvis och tillämpbar fördelning av ansvar och finansiering av klimatanpassningsåtgärder ska beskrivas. Utredningen ska vara klar senast i april 2025. Vid behov kommer lagändringar som underlättar genomförandet av gemensamma klimatanpassningsåtgärder att göras under nuvarande mandatperiod.

Samordning med grannkommuner

Tillsammans med andra skånska kustkommuner har Trelleborgs kommun dessutom ökat ansträngningarna för att påverka regionen och staten när det gäller ansvar och finansiering av åtgärder för anpassning till klimatförändringarna. Detta görs genom deltagande i ett nytt nationellt nätverk, möten med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, andra myndigheter och riksdagsledamöter. I Regional Kustsamverkan för Skåne och Hallands styrgrupp sitter en representant från vardera av de åtta organisationerna Statens Geotekniska Institut (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), kommunerna, länsstyrelserna samt regionerna i Skåne och Halland. Vid årsmötet i maj blev Johannes Hagström vald att representera Skånes kommuner i styrgruppen under de kommande två åren.

Forskningsprojekt

Tjänstepersoner från kommunen deltar också i flera forskningsprojekt, och arbetar aktivt med att söka finansiering från både Sverige och EU för nya forsknings-projekt. Projekten handlar framför allt om att hitta det bästa kustskyddet för de förhållanden som råder i Trelleborgs kommun och lämpligt informationsmaterial riktat till alla som är involverade i arbetet med att anlägga ett kustskydd eller är i behov av att ett skydd kommer på plats.

Testbädd vid västra infarten till Trelleborg

Exempelvis har Trelleborgs kommunfullmäktige beslutat att avsätta medel från kommunens hållbarhetsfond för en testbädd av kustskydd som ska placeras någonstans mellan gamla småbåtshamnen vid västra infarten och Albäcksån. I projektet undersöks olika tekniker för att bygga vall och bilda dyner, som staket, plantering av växter och andra metoder för att binda sand. Projektet pågår i tre år med start i höst och är ett samarbete med forskare från Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Mer information

Innovativa lösningar för kustskydd ska testas (Nyhet 4 juni 2024)

Håll dig uppdaterad om kustskyddsarbetet i Trelleborg på www.trelleborg.se/kustskydd