Språkforskare ser fördelar med arbetssätt på SFI i Trelleborg

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka arbetar SFI i Trelleborgs kommun med yrkesintegrering i all sin undervisning, där branschpraktik kopplas ihop med ordinarie språkundervisning. Robert Walldén, docent vid Malmö universitet, har följt arbetet med branschpraktik och publicerade nyligen sin forskningsrapport där han kan se fördelar med arbetssättet.

Robert Walldén har forskat på arbetssättet man infört på SFI i Trelleborg och ser fördelar med branschpraktik som kopplas ihop med språkundervisningen.

Fotograf: Mette Mjöberg Tegnander

Studerande på SFI i Trelleborg väljer bransch och får ta del av den yrkesintegrerade undervisningen från första studiedagen. I sin studie har Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning och lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Malmö universitet, valt att titta på branschpraktikens betydelse för språkutvecklingen.

Branschpraktik innebär att man kopplar ihop ordinarie språklektioner med praktik på arbetsplatser inom branscher med anställningsbehov. På lektionspassen arbetar man med ett branschinriktat språk och förbereder uppgifter som ska lösas under praktiken.

– Jag har bland annat dokumenterat muntliga presentationer där eleverna berättar om olika praktikerfarenheter och lärarens sätt att knyta grammatikundervisning till praktikuppgifter. Det jag kunde se var att branschpraktiken då bidrog till lektionernas innehåll och utmanade elevernas muntliga förmåga. Under hösten fann jag att en uppgift om ord eleverna hade lärt sig från praktikplatsen stimulerade samtal om vad till exempel krav och hållbar betyder i olika sammanhang. En djup ordkunskap är värdefullt för språkutvecklingen.

– Genom intervjuer har jag även tagit del av elevernas perspektiv på branschpraktiken. Flertalet uttryckte sig i positiva ordalag, som till exempel att de fick goda möjligheter samtala på svenska och kände att de fick ett större självförtroende. De nämnde också att språklektionerna kompletterade branschpraktiken på att bra sätt, men att tiden ibland inte räckte till för grundliga diskussioner.

Kan du se några utmaningar man bör beakta i framtida planering av undervisningen?

– Elevernas upplevelse varierade en del utifrån bransch. Möjligheterna att utveckla svenskan blir annorlunda på ett tyst lager jämfört med om man praktiserar på en plats med många tillfällen för småprat, till exempel ett äldreboende eller en fritidsgård. Det är en aspekt att ta hänsyn till. Eleverna behöver också ha uppnått en viss språknivå för att kunna delta i samtal och lösa uppgifter av abstrakt karaktär.

Hur tänker du att resultatet av din forskning kan användas framöver?

–  Förhoppningen är att resultatet kan bidra till att utveckla språkundervisning kopplad till branschpraktik och liknande satsningar på praktik inom vuxenutbildning. Trelleborg utför ett pionjärarbete med branschpraktik som förtjänar spridning både inom och utanför kommunen.

Fakta Bransch-SFI

All SFI-undervisningen i Trelleborg är yrkesintegrerad från dag 1 och benämns som Bransch-SFI. Syftet är dels att korta sträckan till jobb för den som studerar på SFI, dels att jobba med kompetensförsörjning mot branscher med behov

Idag finns tre branschinriktningar för den som studerar SFI i Trelleborg:

  • Restaurang, livsmedel, service
  • Skola, vård, omsorg
  • Industri, logistik, lager

Robert Walldén kommer att fortsätta studera arbetet på SFI i Trelleborg under 2023.

Länkar

Robert Walldéns forskningrapport (Malmö universitet)
Så jobbar vi med SFI i Trelleborg