Oberoende granskning efter utpressningssituation behandlades av kommunstyrelsen

Publicerad:

Som Trelleborgs kommun tidigare meddelat har en oberoende granskning visat att kommunens arbete inte påverkats av den utpressningssituation som låg till grund för att det före detta kommunalrådet Mikael Rubin lämnade sina politiska uppdrag. I dag var granskningen uppe på kommunstyrelsens bord och ärendet har nu lagts till handlingarna.

I samband med dagens sammanträde behandlades ärendet Oberoende granskning av kommunstyrelsens informations- och beslutsprocess. I sitt granskningsarbete har MAQS Advokatbyrå inte funnit något som talar för att situationen har påverkat något beslutsarbete i kommunen.

Mer information om granskningen i tidigare nyhet

Strategi för kompetensförsörjning

I samband med att en revisionsrapport om kompetensförsörjning pekade på ett antal utmaningar beslutade kommunfullmäktige tidigare i år att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

En strategi för kompetensförsörjning i Trelleborgs kommun inklusive en kommunövergripande handlingsplan har nu tagits fram. Utöver att fastställa förslagen beslutade kommunstyrelsen också att kommundirektören får i uppdrag att under året ta fram en handlingsplan för mandatperioden 2023-2027. Den handlingsplanen ska fastställas i januari 2023.

Tillförordnande av kommundirektör

Fredrik Geijer avslutar sin anställning som kommundirektör den 31 juli och den nya kommundirektören Gisela Öst tillträder den 19 september. Med anledning av det beslutade kommunstyrelsen att utse Bo Carlbark som tillförordnad kommundirektör under perioden 1 augusti-18 september.

Planförslag ställs ut för granskning

Kopplat till kommunens översiktsplaner finns ett tematiskt tillägg för stigande hav och översvämning. Syftet är att ge kommunens syn på risken för översvämning och erosion från havet samt övergripande visa på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra.

Efter samråd och inhämtande av synpunkter går nu ärendet vidare till nästa steg – att ställa ut planförslaget för granskning. Det planeras att ske under perioden 5 juli-11 september. Då får de som berörs ytterligare möjlighet att komma med synpunkter.

Mer information

Dagordning för kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni