Ny detaljplan för Mellanköpingevägen på samråd

Publicerad:

För att göra det möjligt att ändra Mellanköpingevägens dragning och ansluta till en bro över den framtida Östra ringvägen håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan. Under perioden 17 maj-15 juni visas planförslaget upp under ett samråd.

Vägen planeras att ansluta till en bro strax söder om Mellanköpinge by och norr om rättspsykiatriska kliniken.

Fotograf: Anders Bramme

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny dragning av Mellanköpingevägen. Vägen planeras att ansluta till en bro strax söder om Mellanköpinge by och norr om rättspsykiatriska kliniken.

Målsättningen är att skapa trafiksäkra lösningar för både bilister, gångtrafikanter och cyklister som rör sig i anslutning till framtida Östra ringvägen.

En del av Kuststad 2025

Detaljplanen är en del av kommunens arbete med att planera för en ringväg runt hela Trelleborg från E6 till väg 9. Ringvägen är i sin tur en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som bland annat innebär 7000 bostäder i nya havsnära stadsdelar.

Förslaget till ny detaljplan är ute på samråd under perioden 17 maj-15 juni. Under den här perioden kan alla som är intresserade ta del av förslaget via handlingar på kommunens webbplats eller genom att kontakta kommunen.

Frågor eller synpunkter?

Under samrådet kan privatpersoner och myndigheter komma med synpunkter på förslaget till detaljplan. Dessa måste lämnas in skriftligt och ska ha kommit in till kommunen senast den 15 juni.

Endast de som lämnat in skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, har rätt att överklaga kommunens beslut om antagande av detaljplanen.

Om du som privatperson eller representant för en förening eller liknande har frågor eller vill veta mer om förslaget till detaljplan är du välkommen att höra av dig. Frågor kan ställas via e-post eller telefon. Tänk på att frågor inte per automatik räknas som en synpunkt.

Detaljplanen och information om att lämna synpunkter.

Vad är en detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

När kommunen tar fram en detaljplan ska den enligt plan- och bygglagen visas upp för allmänhet och myndigheter två gånger, först under ett samråd och därefter under en granskningsperiod. Kommunen ska beakta eventuella synpunkter som kommer in under dessa två perioder samt sammanställa och besvara alla synpunkter. Detaljplanen börjar gälla efter att kommunfullmäktiges beslut om att anta planen vunnit laga kraft.