Detaljplan 280 för del av Mellanköpinge 12:29 med flera ”Mellanköpingevägen”

Förslag till detaljplan för Mellanköpingevägen syftar till en ny sträckning av vägen som ansluter till en vägbro över Östra ringvägen. Därtill syftar detaljplanen till att ändra huvudmannaskapet gällande Mellanköpingevägens södra del. Projektet hänger samman med de åtgärder som krävs med anledning av den Östra ringvägen. Syftet är att ringvägen ska kunna korsas planskilt.

Framtagandet av samrådshandlingarna har skett i samarbete med organisationen projekt Kuststad 2025.

Förslaget till detaljplan för Mellanköpingevägen syftar till en ny sträckning av vägen som ansluter till en vägbro över Östra ringvägen.

Beslut

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2022-05-02, § 91, beslutat att anta detaljplan för Mellanköpinge 12:29 m.fl. ”Mellanköpingevägen” – Dp 280.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2022-05-17.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen