Handlingsplan för näringslivsarbetet antagen i kommunfullmäktige

Publicerad:

En kommungemensam handlingsplan för näringslivsarbetet i Trelleborg antogs vid kommunfullmäktiges möte i går. Handlingsplanen ska säkerställa att kommunens verksamheter arbetar systematiskt och förvaltningsövergripande för att nå målen i näringslivsstrategin.

Handlingsplanen för näringslivsarbetet i Trelleborgs kommun ska säkerställa att de långsiktiga målen i näringslivsstrategin nås.

Fotograf: John Pickens

Näringslivsstrategin antogs i kommunfullmäktige i juni 2022 och innehåller sex strategiska målområden för näringslivsarbetet fram till 2030. Handlingsplanen som nu antagits ska uppdateras årligen med konkreta åtgärder och tydliga mål som följs upp, utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen.

– Kommunen ska vara en samlande kraft i utvecklingen av ett starkt och hållbart näringsliv i Trelleborg, då krävs tydliga mål och ett systematiskt arbete där alla inblandade är medvetna om och har samsyn kring vart vi ska, säger Erik Lundström, näringslivspolitiskt kommunalråd.

I arbetet med att ta fram handlingsplanen har alla förvaltningar, med utgångspunkt i målområdena i strategin, sett över hur man kan bidra till det systematiska förbättringsarbetet när det gäller näringslivsfrågor. Näringslivsavdelningen, som har en samordnande roll för kommunens näringslivsarbete, ser stora fördelar med handlingsplanen.

– Handlingsplanen gör att vi alla arbetar i en gemensam riktning på ett effektivt och målinriktat sätt. Den kommer definitivt hjälpa oss att nå de långsiktiga målen och leda till en kontinuerlig förbättring av näringslivsklimatet i Trelleborg, säger Zouhair Arabi Eter, chef för avdelning näringsliv

Det konkreta arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen sker i det dagliga arbetet ute i alla verksamheter med näringslivskontakter. En styrgrupp med representanter från alla förvaltningar ansvarar för att aktiviteter och åtgärder genomförs och för att följa upp resultatet av dem. Styrgruppen kommer att ha en nära dialog med näringslivet och andra intressenter för att ta in relevanta synpunkter och perspektiv i arbetet.

Näringslivsstrategin och dess handlingsplan är en del i arbetet med att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. I det arbetet ingår även andra strategier, måldokument och planer.

Mer information om innehållet i näringslivsstrategin
Så arbetar vi med näringslivsfrågor – Näringslivsstrategi 2022-2030