Delårsbudget och cykelgator behandlades i nya fullmäktige

Publicerad:

Under måndagskvällen höll Trelleborgs kommunfullmäktige ett första sammanträde för mandatperioden i den nya konstellationen. 51 ledamöter har blivit 61, och i mötet valde fullmäktige bland annat ett nytt presidium, som också utökades – från tre till fyra namn.

De 61 ledamöterna beslutade om vilka politiker som ska leda arbetet i kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden. Efter omröstningarna under mötet stod det klart att presidiet under mandatperioden kommer att bestå av Ulf Bingsgård, ordförande, Fredrik Trulsson, förste vice ordförande, Håkan Sjöberg, andra vice ordförande.

Efter att oppositionen yrkat om tillsättande av en tredje vice ordförande följde en kort ajournering av mötet, varefter fullmäktige biföll yrkandet. Till tredje vice ordförande valdes därefter Mariann Fundahn.

Senast vid kommunfullmäktiges sista möte för i år, den 19 december, kommer fullmäktige besluta vem som ska sitta i kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser, samt vem som ska bli ordförande för dessa.

God ekonomisk hushållning

Kommunkoncernens delårsbokslut 2 för 2022 redovisades och godkändes efter en kortare debatt. Koncernens bokslut uppvisar ett resultat för perioden som uppgår till 212,8 miljoner kronor, ett överskott för helåret på 130 miljoner kronor mot budgeterade 75 miljoner kronor. Samtliga finansiella mål är uppnådda.

Delårsrapport visar på fortsatt god ekonomi

Cykelgator inrättas

Ledamöterna behandlade vidare ett förslag om att inom tolv månader inrätta två cykelgator för att underlätta för trelleborgare som vill cykla. På cykelgatorna kommer cyklar ha företräde framför andra fordon och bilparkeringen regleras.

Sträckorna som föreslogs och bifölls i fullmäktige avser Östra Förstadsgatan mellan Glasbruksvägen och österut fram till cykeltunneln under väg 9, samt Algatan, mellan Norregatan och Valldammsgatan.

Mer information

Se webbsändningen från sammanträdet
Ta del av hela dagordningen