Beslutat i kommunfullmäktige

Publicerad:

Många ärenden behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Bland annat fattades beslut om att teknisk servicenämnd ska tilldelas 51 miljoner kronor för att genomföra projektet att utöka Skegrie skola med 125 platser och anpassa den till en F-9-skola.

Samtliga ärenden på dagordningen, inklusive underlag till respektive ärende, finns tillgängligt via mötesportalen Meetings. Ett justerat protokoll kommer så småningom också att finnas på samma plats där alla beslut, yrkanden och reservationer framgår.

Sammanträdet den 20 juni 

Se sammanträdet i efterhand via webbsändning 

Några ärenden som det fattades beslut i

 • Lokalförsörjningsplan
  – Beslutet att teknisk servicenämnd tilldelas 51 miljoner för att Skegrie skola ska utökas med 125 platser och anpassas till en F-9-skola var en del i den lokalförsörjningsplan som i övrigt sedan tidigare antagits av kommunstyrelsen.
 • Stadsmiljöprogram
  – Kommunfullmäktige antog ett stadsmiljöprogram för Trelleborgs stad. Stadsmiljöprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Det ska fungera som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön och stärka stadens identitet. Syftet är att skapa en stadsmiljö som attraherar både dagens trelleborgare, turister, potentiella nya invånare samt investerare.
 • Förbud mot fyrverkerier
  – I slutet av förra året lämnades det in ett medborgarförslag om att införa totalförbud mot fyrverkerier för privatpersoner. Kommunfullmäktige beslutade nu att i enlighet med det ändra paragraf 21 i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.
 • Detaljplan för flervåningshus
  – För andra gången antog kommunfullmäktige förslag till detaljplanen som möjliggör byggandet av ett tiovånings- och ett sexvåningshus vid Stadsparken. Anledningen till att detaljplanen var uppe för beslut igen är att förra beslutet från 30 november 2020 upphävdes av mark- och miljööverdomstolen på grund av brister i underlaget, brister som justerats i det nya förslaget.
 • Näringslivsstrategi
  – Kommunfullmäktige fastställde också en näringslivsstrategi för perioden 2022-2030. Efter ett tilläggsyrkande fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med mätbara indikationer, ett arbete som ska vara klart senast januari 2023.

Allmänhetens frågestund

Sammanträdet föregicks av allmänhetens frågestund. Fem frågor hade lämnats in och lästes upp av presidiet.

Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande, Jan Isaksson, styrelseordförande i Trelleborgs Hamn AB, Thomas Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Fredrik Schlyter, ordförande i teknisk servicenämnd, var alla uppe i talarstolen och svarade på frågorna som handlade om hamnens verksamhet, den planerade satsningen på Idrottsstaden och regelverk för nybyggnation av väg.

Frågor och svar från allmänhetens frågestund finns i början av webbsändningen

Nästa frågestund

Allmänhetens frågestund äger rum nästa gång i anslutning till sammanträdet den 24 oktober. Om du har en fråga du vill ställa till någon av ledamöterna behöver du ha lämnat in den senast den 13 oktober.

Mer information om allmänhetens frågestund och hur du lämnar in din fråga