Vresros bekämpas i naturvårdsprojekt

Publicerad:

Efter inventering, kontakt med markägare och inhämtande av strandskyddsdispens har Trelleborgs kommun i dagarna påbörjat arbetet med att bekämpa den invasiva vresrosen. Projektet pågår under hela året längs kusten mellan Gislöv och Skateholm.

Vresrosen är vacker men invasiv, vilket innebär att den lätt tar över och tränger undan annan växtlighet. Under 2023 kommer Trelleborgs kommun därför ta bort uppåt 10 000 kvadratmeter vresrosbuskage längs kusten mellan Gislöv och Skateholm.

Fotograf: Costoa/SLU Artdatabanken

Trelleborgs kommun bedriver sedan 2021 ett naturvårdsprojekt för utredning och borttagande av vresros längs kommunens kuststräcka. Vresros är en så kallad invasiv art som breder ut sig och tränger undan den naturliga strandfloran. Genom att ta bort de stora vresrosbuskagen är förhoppningen att örter som strandråg, spjutskåp, axveronika och blåeld med tiden ska komma tillbaka.

Markägarna engageras

Under 2021 genomfördes en inventering av vresrosbestånden som visade på mycket stor förekomst av växten. 2022 kontaktades de fastighetsägare som vid inventeringen haft vresrosbuskage inom sina fastighetsgränser. Under fjoråret sökte och fick Trelleborgs kommun också strandskyddsdispens för att genomföra arbetet på de fastigheter där ägarna visat intresse att delta.

– Vår avsikt är att med markägarens godkännande försöka bekämpa vresrosbestånden, säger Trelleborgs kommunekolog Cathrine Ek. Metoden vi tänkt använda är uppgrävning och bortforsling alternativt nedgrävning.

Deltagande fastighetsägare uppmanas att under kommande år själva se efter och ta bort så att inte kvarvarande mindre delar av vresrosrötterna gror och bildar nya buskage.

Arbete utanför badsäsongen

Målet är att bekämpa minst 10 000 kvadratmeter på sträckan mellan Gislövs hamn och Skateholm. Arbetet kommer att utföras under 2023, utanför badsäsongen.

– Vi har nyligen startat vid Gislövs hamn och arbetar oss vidare österut. Beroende på hur stort intresset blir så är det möjligt att vi inte kommer ända fram till Skateholm i just det här projektet.

Går försiktigt fram

Arbetet bekostas i sin helhet av Trelleborgs kommun genom det statliga LONA-bidrag kommunen erhållit till projektet. Försiktighet kommer att iakttas för att inte riskera att skada annan växtlighet eller sanddyner, men spår av maskiner kommer uppstå.

– Att det blir stora nakna sandytor där vresrosorna stått är till gagn för sandlevande insekter, säger Cathrine Ek. Svagväxande örter gynnas också och får möjlighet att etablera sig. Hela projektet ska bli spännande att följa upp.

Aktuella natur- och vattenvårdsprojekt