Utvecklat lokalförsörjningsarbete ger bättre framförhållning

Publicerad:

I början av maj fattade kommunstyrelsen beslut om årets lokalförsörjningsplan, som är Trelleborgs kommuns övergripande styrdokument för planeringen av kommunens verksamhetslokaler. Till grund för planen ligger de olika nämndernas redovisning av lokalbehov under de närmaste åren. Årets lokalförsörjningsplan är den tredje som tagits fram med nuvarande arbetssätt.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om årets lokalförsörjningsplan.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tillsammans med sina kollegor presenterade Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning, årets lokalförsörjningsplan för kommunstyrelsens ledamöter.

– Vi fortsätter att utveckla lokalförsörjningsarbetet i Trelleborg. Detta års lokalförsörjningsplan är ytterligare ett steg mot bättre framförhållning gällande kommunens lokalbehov, säger Mattias Hägg.

Lokalstrateg Tobias Löfstedt tillägger:

– Detta är andra året som vi arbetar med förstudier utifrån den numera beslutade lokalförsörjningsprocess som finns i kommunen. Vi ser redan att utfallet från de förstudier vi gjort detta år blir bättre och vi kommer att arbeta för att ta ytterligare steg i form av struktur och kvalitet under 2023.

Mattias Hägg berättar att för nya och omfattande lokalbehov tas det fram behovsanalyser, och att prioriteringsordningen av behovsanalyserna finns föreslagen i lokalförsörjningsplanen:

– Denna prioriteringsordning utgör grunden för i vilken ordning behovsanalyserna utreds genom förstudier. Förstudierna ska leda till lösningsförslag för lokalbehoven och några av förslagen kan sedan leda till beslut om investeringar i kommunen.

Tre behovsanalyser ska bli förstudier

Av samtliga befintliga behovsanalyser beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska arbeta vidare med tre av dem i kommande förstudier:

  • en förskola vid Pilevallskolan
  • en skola i samband med den planerade idrottsstaden
  • ett nytt psykiatriboende.

Två behovsanalyser som togs fram inför i år har inte prioriterats utan ligger kvar som behov till nästa år.

– Det gäller en om- och utbyggnad av kulturskolan och en ombyggnation och modernisering av hus U och V på Söderslättsgymnasiet, säger Mattias Hägg.

Förslag på hur kommunen ska lösa lokalbehov

På kommunstyrelsens möte i maj beslutades också att de fem förstudier som kommunen arbetat med under de senaste åren ska hanteras i enlighet med de lösningsförslag som lokalförsörjningsplanen tagit fram. Det innebär följande:

LSS-boende

Här finns ett beslut från kommunfullmäktige på att en upphandling ska ske av en lokal för sex platser. Arbetet med upphandlingen pågår. Kommunen ska även i egen regi bygga ett eget LSS-boende där en förstudie för detta tas fram.

Civilförsvar

Utbildningsmöjligheter kommer att finnas på Trygghetens hus. Möjligheter för att lagra material kommer att finnas inom kommunen men en bättre lösning som håller på lång sikt behöver fortsatt tas fram.

Brandstation i Klagstorp

Tre olika lösningsförslag har identifierats för brandstationen i Klagstorp: ombyggnation, nybyggnation eller inhyrning. Av dessa förslag kommer kommunen att gå vidare med inhyrning. Det förslaget anses mest prisvärt och ger dessutom en flexibilitet i framtiden för hur kommunens brandstationer ska hanteras.

Förskola och skola i Smygehamn

Förstudien har sett till behovet av platser inom såväl förskola som skola och även hur dessa kan hanteras i kombination med varandra. Utifrån de utredningar som gjorts kommer en detaljplaneansökan att lämnas in för att bygga en ny förskola i området där Smygeskolan och Smygehamns förskola finns. Förskolan ska även innehålla en avdelning för öppen förskola.

För grundskolan har frågan utretts om det är möjligt att bygga ut skolan från F-6 till F-9. Utredningen visar att det är möjligt med en ny byggnad, som även innefattar en ny matsal och kök. Kostnader för detta kommer att tas fram i förstudien för Idrottsstadsskolan så att ett beslutsunderlag finns för kommunstyrelsen att ta ställning till.

Kommunarkiv

Det lösningsförslag som tagits fram för kommunarkivet är att kommunen verkar för att möjliggöra lämpliga ytor för arkivlokaler i kommande byggnader inom Idrottsstaden. I dessa byggnader kan det eventuellt skapas ytor som annars är svåra att nyttja effektivt på annat sätt, men som kan leva upp till de krav som ett arkiv ställer på lokaler.