Ungdomar blir medskapare till ett Tryggare Trelleborg

Publicerad:

Under hösten har elever på Söderslättsgymnasiet deltagit i olika workshopar tillsammans med tjänstepersoner från Trelleborgs kommun för att diskutera teman som har fokus på barns och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Workshoparna är ett led i arbetet Tryggare Trelleborg, som syftar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle för alla i kommunen.

Trygghetsvärdarna Ola och Tara berättar om sitt arbete för elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Dessa workshopar är ett första steg i arbetet med att skapa en trygg kommun där ungdomarna själva är med att skapa tryggheten. På så sätt blir de också goda ambassadörer både för sin kommun och arbetet Tryggare Trelleborg, säger Sarah Søndergaard som är processansvarig för Tryggare Trelleborg.

Workshopar om trygghet, miljö och ungas psykiska hälsa

I workshoparna har eleverna utgått från senaste LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) där de har fått diskutera de teman i enkäten som har intresserat dem mest.

– Eleverna har valt att fördjupa sig i ämnen som trygghet, ungas psykiska hälsa, klimat och miljö, samt jämställdhetsfrågor, berättar Maria Glawe, förstelärare och speciallärare i svenska och svenska som andraspråk på Söderslättsgymnasiet.

Trygghet i skolan och i samhället

Den senaste workshopen hölls i fredags och hade fokus på trygghet i skolan och i samhället. Eleverna fick då möjlighet att träffa Anders Hansson, enhetschef för kommunens trygghetsvärdar och Sebastian Meglic, säkerhetssamordnare i Trelleborgs kommun. Även trygghetsvärdarna Ola och Tara medverkade och berättade om sitt arbete.

Under workshopen ställde eleverna många frågor och hade flera synpunkter på kommunens arbete med trygghet och säkerhet. De undrade bland annat vilka skillnader det är på polisens jobb och trygghetsvärdarnas uppdrag. En elev framförde också att det kändes otryggt att gå i Stadsparken om kvällarna på grund av dålig belysning, vilket många av klasskamraterna höll med om.

– Det får vi naturligtvis titta på och se vad vi kan göra åt så att man känner sig tryggare när man går i Stadsparken, sa Sebastian Meglic.

Kunskaper omsätts till reportage och dikter

Efter workshoparna ska nu eleverna omsätta sina nyförvärvade kunskaper i nya sammanhang där de får ge röst för hur de vill bidra till trygghet och utveckling i Trelleborgs kommun.

– Deras arbete kommer dels att mynna ut i reportage med fokus på demokrati och jämställdhet, dels poesiskapande inom det globala hållbarhetsprojektet ”Sustainable Poetry”. Dikterna kommer att skapas på flera olika språk och förmedlas i samband med Trelleborgs poesifestival våren 2022, berättar Maria Glawe.

Viktigt att ungdomar är delaktiga i trygghetsfrågor

Sarah Søndergaard menar att det är viktigt att lyssna in ungas synpunkter och tankar kring trygghetsfrågor.

– Det ligger i linje med FN:s barnkonvention som bland annat slår fast att barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem, men det handlar också om att ungdomar kan bidra med kunskap och tillföra andra perspektiv, som vi behöver för att utveckla det förebyggande arbetet inom Tryggare Trelleborg, säger Sarah Søndergaard.