Trelleborgs kommun tar fram handlingsplan för energisparande

Publicerad:

För att möta de allt högre priserna på el och energi vill Trelleborgs kommun utreda möjligheterna att sätta in energibesparande åtgärder på både kortare och längre sikt. Under onsdagen gav kommunstyrelsen kommundirektör Gisela Öst i uppdrag att leda arbetet med att ta fram planer för att hantera utmaningarna.

– Vi kommer att se över möjligheterna att minska kommunens elförbrukning och på så sätt ta ansvar för och tillsammans med våra medborgare, säger Gisela Öst.

Bakgrunden är behovet av att möta de senaste månadernas stigande elpriser med åtgärder för att minska energiförbrukningen både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Med åtgärderna vill Trelleborgs kommun bidra såväl regionalt som nationellt, men också svara upp mot EU-kommissionens förslag om hur medlemsländerna ska minska elförbrukningen.

Kompletterar gällande energieffektiviseringsplan

I förra veckan informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om det pågående arbetet för att hitta tänkbara energibesparingsåtgärder på både kort och längre sikt. Åtgärderna ska genomföras utanför den långsiktiga plan för energieffektivisering som Trelleborgs kommun redan arbetar med, omfattande insatser för totalt 63 miljoner kronor över sex år.

Under onsdagens kommunstyrelsemöte beslöts att ge kommundirektör Gisela Öst i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram en plan för att genomföra energibesparingar i närtid. I december ska förslag till åtgärder på längre sikt presenteras för kommunstyrelsen.

– Med tanke på de nuvarande och förväntade energipriserna är det viktigt att samtliga verksamheter i kommunen, både förvaltningar och bolag, tillsammans ser över var det går att minska elförbrukningen utan att kärnverksamheter eller service till kommuninvånare blir lidande, säger Gisela Öst.

Kommunens fastigheter storförbrukare

Listan med förslag till energibesparingar som är utgångspunkt för arbetet pekar särskilt ut kommunens fastigheter som en stor förbrukare av energi. I synnerhet ventilation, belysning och byggnadsskal har identifierats som stora energiförbrukare i det omkring 23 000 kvadratmeter stora fastighetsbeståndet.

– Vi kommer också att undersöka möjligheterna att dämpa eller helt släcka inomhusbelysningen i exempelvis våra fritidsanläggningar nattetid. Samtidigt undersöker tekniska serviceförvaltningen om det är möjligt att släcka ned delar av gatubelysningen vid vissa tidpunkter och på vissa platser med hänsyn till trafiksäkerhet och allmänhetens upplevelse av trygghet.

Förslag på åtgärder

Åtgärderna på längre sikt ska utgå från en samlad kartläggning med formulerade mål där varje verksamhet och bolag ser över sina behov och beräknar potentiell energieffektivisering.

Genom att undersöka möjligheten att använda de redan avsatta medlen för energieffektivisering under en kortare tidsperiod kan takten i insatserna ökas och genomföras tidigare. Även investeringar i ny teknik kan ge besparingar.

Åtgärder på kort sikt kan enligt de föreslagna energibesparingsåtgärderna vara:

  • Armaturbyte till energieffektivt LED-ljus i samtliga 9 500 kommunala gatlyktor ska genomföras med start vintern 2022. Armaturbytet beräknas på sikt sänka förbrukningen med 30-50 procent.
  • Hel eller delvis nedsläckning av kommunal gatubelysning där så bedöms möjligt med hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet. Gatubelysningen i Trelleborgs elnät förbrukar cirka 2,3 miljoner kilowatt årligen.
  • Släckning av inomhusbelysning nattetid i förvaltningsbyggnader och fritidsanläggningar, samt av fasadbelysningen på kommunala fastigheter.
  • Sänkning av inomhustemperaturen i de kommunala byggnader där det bedöms lämpligt och där besparingseffekten bedöms störst, framför allt byggnader som värms via el eller gas.