Skollokal och fritidsgård prioriteras i lokalförsörjningsprocessen

Kommunen ska se över möjligheten att samla den anpassade grundskolan på en plats. Det ska även undersökas om det går att skapa plats för en fritidsgård i kommande utbyggnad av Smygeskolan. Det beslutades när kommunstyrelsen skulle klubba vilka lokalbehov som ska prioriteras under kommande år.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i maj om prioriteringar i lokalförsörjningsprocessen under kommande år. Politikerna hade i år tio behovsanalyser från förvaltningarna att ta ställning till, varav två alltså ska arbetas vidare med i form av förstudier. Utöver det ska ett antal redan påbörjade förstudier fortsätta.

De två nya behovsanalyserna där kommunen nu ska inleda förstudier är:

  • Se över möjligheten att samla den anpassade grundskolan på en och samma plats. Ambitionen är även att samla delar av den anpassade gymnasieskolan på samma plats.
  • Inkludera ytor för en fritidsgård i planerna på utbyggnad av Smygeskolan.

– Utifrån det nuvarande ekonomiska läget behöver vi göra kloka prioriteringar. Genom att samla den anpassade grundskolan och dess specialsalar kan vi även samla speciell personalkompetens, säger Mathias Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbete som fortsätter

De påbörjade förstudier som ska fortsätta är:

  • LSS-boende: En upphandling är gjord avseende ett gruppboende med sex platser inom Trelleborgs stad som ska stå färdigt i början av 2025. Förstudien fortgår avseende ytterligare platser i någon form.
  • Förskola i Smygehamn: Arbete med detaljplan pågår för att senare kunna bygga en förskola om upp till 10 avdelningar. Målet är att detaljplanen ska tas fram under 2024–2025 och att en projektering av förskolan inför en upphandling och sedermera en byggnation ska kunna ske parallellt eller strax efter.
  • Grundskoleplatser: Arbetet med utbyggnad av Smyge grundskola från en f-6 till en f-9 skola fortgår. Den pågående förstudien har kommit fram till att en ny byggnad behövs för slöjd, matsal och 7-9 samt en renovering och omstrukturering av nuvarande F-6 skola. Förstudien har kommit fram till att genomförandet kommer kosta 145 miljoner kronor. Förstudien kommer att fortsätta med att se över behoven på ytterligare grundskolor, bland annat Östra skolan.
  • Psykiatriboende: Fler platser behövs inom kommunens psykiatriboende och en modernisering av platserna behövs. Förstudien har arbetat med tre olika förslag, en helrenovering av befintliga lokaler, nybyggda lokaler eller att ta över andra lokaler som kan bli tillgängliga.
  • Ny förskola Pilevall: Förstudien har sett över nya lösningar för att få fram en mer rimlig förskola med fortsatt 160 barn och i två plan. Förstudien inkluderar även en lösning för hus A på Pilevallsskolan som är i behov av renovering och underhåll. Det kan finnas fördelar med att kombinera förskolans och skolans kök och matsal vilket fortsatt är under utredning.

Beslutade även om investeringar

Kommunstyrelsen beslutade även om tre investeringsförslag att ta med i budgetprocessen.

  • Investering om 145 miljoner kronor för en utbyggnad och ombyggnation av Smygeskolan från F-6 till F-9.
  • Investering på cirka 20 miljoner kronor för att renovera fastigheten på Johan Kocksgatan 8. Lokalerna är idag oanvändbara, men ska efter renovering kunna användas av kommunala verksamheter eller hyras ut.
  • Investering på 36 miljoner kronor till färdigställande av andra etappen av rugbyarenan, i syfte att främja ungdomsverksamhet och möjliggöra för rugbyn att växa.

Investeringsbesluten är inte slutgiltiga, utan ska framöver hanteras i budgetprocessen. Det är först när de finns med i en beslutad budget från kommunfullmäktige som investeringarna är slutligt beslutade och godkända.