Samrådsmöte för Västra Sjöstadens första detaljplan, etapp väst

Publicerad:

Stadsutvecklingen i Trelleborg tar i dagarna stora steg framåt, då Västra Sjöstadens första detaljplan är aktuell för samråd. Det är den så kallade Etapp Väst, alltså den del som ligger längst västerut i området, som är aktuell för samråd. Detaljplanen sträcker sig från den gamla småbåtshamnen och det gamla ”Sumpen-området – numera Västra entrén – till och med tomten där Pergo låg förut.

Bilden visar det aktuella planområdet.

Syftet med detaljplanen är att visa hur det aktuella området kan omvandlas från ett verksamhetsområde till en ny stadsdel som innehåller blandad bebyggelse med bostäder, centrumverksamheter, mobilitetshus och offentlig service i form av förskola. Vidare är syftet att stärka den västra entrén till staden bland annat genom uppförandet av en besöksanläggning. Ambitionen är att det första man möts av i väster ska skapa intresse och nyfikenhet för Trelleborgs stadsutveckling.

Samråd

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 19 januari – 13 februari 2022.

Välkommen på samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 26 januari klockan 17.30 – 18.30. Under mötet presenteras planförslaget och tid avsätts för frågestund. Både tjänstepersoner och politiker från Trelleborgs kommun kommer att delta i mötet.

Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/85126153624?pwd=YXpDRWY2S1VUeWpPcXBGZUQyRno5Zz09

Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Ta del av planförslaget

Planförslaget är tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Rådhuset, Algatan 13
  • Biblioteket, Astrid Lindgrens Allé
  • Trelleborgs kommuns hemsida, se länk längre ner på sidan

Synpunkter

Under samrådsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som har inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som har skickat in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen senast den 13 februari 2022 till följande adress:

E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83  Trelleborg

Uppge namn, adress och detaljplanens diarienummer, PL-2020-118.

Ta del av detaljplanen i sin helhet

Detaljplan 281 för del av Bogsprötet 3 med flera, Etapp Väst