Positivt besked om strandfodring med muddermassor

Publicerad:

Trelleborgs kommun har fått klartecken av Länsstyrelsen att genomföra muddrings- och strandfodringsarbete med sandmassor som förra året täppte igen inseglingsrännan till Gislövs hamn. Under tisdagen inleder mudderfartyg, bogserbåt och bottentömmande pråmar arbetet i Gislöv.

De mellanlagrade sandmassorna från Gislövs hamn i Trelleborg ska användas för att strandfodra ett område öster om Smygehamn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inför småbåtssäsongen 2022 visade det sig att Gislövs inseglingsränna sandat igen till endast 140 centimeters djup till följd av kraftiga vinterstormar. För att möjliggöra en trygg insegling i hamnen sökte och fick kommunen tillstånd av Länsstyrelsen att som tillfällig akutåtgärd öppna rännan och därefter mellanlagra sanden innanför den östra pirarmen.

Kan mildra kusterosionen

För att stärka hållbarhetsfokus kring kommunens arbete med småbåtshamnarna inleddes i samarbete med konsultföretaget Sweco en process för att undersöka hur muddermassorna bäst kan komma till nytta.

– Vi kom tidigt fram till att massorna med fördel kan användas för småskalig strandfodring för att på så sätt mildra kusterosionen på särskilt utsatta kuststräckor, säger Greger Persson, samordnare för kommunens småbåtshamnar på tekniska serviceförvaltningen

Under våren och sommaren 2022 inventerades ett antal möjliga havslokaler. Projektgruppen identifierade slutligen en plats omkring en kilometer öster om Smygehamns hamn som särskilt lämplig avseende bottenförhållanden och marinbiologiska värden. Platsen utgörs av ett cirka 3 000 kvadratmeter stort område ett par hundra meter från land.

Analys av sandmassorna gav positiva svar

Efter möte med Länsstyrelsen 18 oktober lämnade kommunen in en ansökan om att använda sand från mellanlagringsplatsen i Gislövs hamn för strandfodring i det utpekade området. Tillstånd beviljades under vintern efter att provtagningsanalys visat mycket låg förekomst av föroreningar i sandmassorna.

– Parallellt med att muddringen utförs kommer provtagning av sanden både i Gislöv och Smygehamns hamn utföras för att vi ska skapa en bra bild av sandens ursprung och eventuella innehåll av föroreningar. På sikt önskar vi få till ett flerårigt tillstånd för båda hamnarna där rensning av inseglingsrännorna kan göras på ett smidigt och hållbart sätt.

Hållbar och kostnadseffektiv förvaltning av hamnarna

Utöver att sanden kommer till nytta i erosionskänsliga områden innebär hanteringen också en stor kostnadsbesparing jämfört med att omhänderta muddermassorna på land.

– Att hantera muddermassorna på det sätt som vi nu kommer att göra kan därför ses som ett stort kliv i riktning mot en hållbar förvaltning av kommunens småbåtshamnar, säger Greger Persson.

Arbetet påbörjas under veckan men är starkt beroende av lugnt väder för att pråmar ska kunna bogseras till området öster om Smygehamns hamn. Med anledning av detta är det svårt att uppskatta hur länge arbetet kommer att pågå.