Positiva siffror för skola och gymnasium trots pandemin

Publicerad:

Trots att läsåret 2021-2022 till stor del präglades av coronapandemin har personal inom förskola och skola lyckats hålla fokus på det primära uppdraget: barn och elevers trygghet, omsorg och lärande. Det visar siffrorna i årets kvalitetsrapport.

Resultatet på både högstadiet och gymnasiet är positivt. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet har ökat till 89,7 procent vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet på 85 procent. Niorna har också haft en god utveckling av sina kunskaper och sitt lärande sedan årskurs 7.   På gymnasiet var det 91,6 procent av eleverna som tog en examen efter tre år på Södersättsgymnasiet. Förra året var siffran 86,2 procent.

Ökning av behöriga lärare på gymnasiet och förskolan

Samtidigt har andelen behöriga lärare ökat både på Söderslättsgymnasiet och inom förskolorna under det senaste decenniet. På gymnasiet är ökningen 11 procent och inom förskolan fanns det senaste läsåret 61 procent legitimerade förskollärare vilket kan jämföras med rikssnittet på 46 procent. I grundskolan är trenden dock motsatt trend. Här har det skett en minskning av andelen behöriga lärare under den senaste 10-årsperioden.

I kvalitetsrapporten är det tydligt att just kompetensförsörjning är den viktigaste framtidsfrågan. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara avgörande för att kunna rekrytera behörig och kvalificerad personal framöver.

Pandemin påverkade

Både pandemin och den organisationsutveckling som trädde i kraft sommaren 2021 har bidragit till viss oro inom verksamheterna. Pandemin innebar stor frånvaro för både elever och personal och ständiga förändringar av schema och bemanning.

Implementeringen av den nya organisationen med färre, men större, rektorsområden som omfattar både förskola och grundskola skapade inledningsvis en del oro och otydlighet i roller och funktioner. På sikt ger dock den nya organisationen bättre förutsättningar för smidigare stadieövergångar, en möjlighet att följa barnens och elevernas utveckling i ett 1–16-årsperspektiv och en tydlig ledning och styrning samt resursfördelning.

Dialog med fokus på kvalitet

Storleken på barngrupperna i förskolan pekas ut som ett område att hålla koll på. I Trelleborg är det i snitt 17,2 barn per grupp, jämfört med rikssnittet på 15,2 barn per grupp. Det finns inga nationella nyckeltal för barngruppernas storlek, endast rekommendationer. Skollagen säger att gruppernas storlek och sammansättning ska avgöras från fall till fall genom en professionell bedömning av ansvarig rektor.

Rektorerna och politikerna i bildningsnämnden har tillsammans analyserat och gått igenom årets resultat, utvecklingsområden och elevernas progression.

Ledorden för kvalitetsdialogen var bland annat samsyn, kommunikation, lyssna in och stämma av. Allt för ett gemensamt, effektfullt arbete för en kvalitativ förskola och skola.

Dagen avslutades med en paneldebatt om kvalitetsfrågor.