Östra verksamhetsområdet omvandlas till Business Center

Publicerad:

Strategiska markförvärv, etableringsplaner och nya detaljplaner. Det händer mycket på framtida Business Center Trelleborg just nu. Allt i linje med områdets strukturplan och kommunens vision att Trelleborg ska vara en framgångskommun med långsiktigt hållbar tillväxt och ett attraktivt näringsliv.

– Utvecklingen innebär att kommunen kommer att kunna nyttja områdets fulla potential och lägesegenskaper. Närheten till Skandinaviens största roro-hamn och kopplingen mellan väg, järnväg och sjöfart är unik, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Det som idag är östra verksamhetsområdet ska i framtiden omvandlas till Business Center Trelleborg.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Den 1 mars godkände kommunfullmäktige två strategiska markförvärv i Business Center-området. Genom dessa köp får kommunen större rådighet och styrning över utvecklingen av området.

Träffar intressenter

Kommunen träffar också intressenter som vill etablera olika typer av logistiklösningar i området. Etableringar som kommer att innebära nya arbetstillfällen i Trelleborg.

– Tillsammans med näringslivet ska vi utveckla platsen till ett modernt, innovativt och attraktivt verksamhetsområde, säger Charlotte Lindström.

Planarbete pågår

Samtidigt pågår arbetet med att planlägga den sydöstra delen av framtida Business Center samt den övergripande strukturen med genomfartsvägar, grönstråk och dagvattenhantering för hela området.

Ytan som nu ska planläggas är cirka 25 hektar och ska i framtiden rymma logistikcenter och produktionsverksamhet. Idag utgörs området av industrifastigheter och jordbruksmark. Marken som i nuläget brukas som jordbruksmark är planlagd för industri.

Många utredningar redan gjorda

För att arbeta effektivt, ekonomiskt och se till helhetsbilden för området har flertalet av utredningarna som tagits fram inom planen för Kriminalvårdens etablering utökats och även innefattat övriga Business Center. Det gäller markmiljö och geoteknik, naturvärdesinventering, arkeologi samt dagvatten- och trafikutredning.

Arbetet med Business Center Trelleborg är del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som även innebär över 6800 nya bostäder i kustnära läge.

Kategorier