Omläggning av 130 kV-kabel samt VA-arbeten

Publicerad:

Under vecka 36 påbörjas schaktningsarbeten i östra Trelleborg för att flytta en 130 kV elkabel och genomföra VA-arbeten. Arbetet beräknas pågå till vecka 51 och medför vissa störningar för boende i området.

Karta över omläggning av 130 kV-kabel

Fotograf: Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har i samarbete med Trelleborgs hamn beslutat att flytta en befintlig 130 kV elkabel. Skälet till att flytten sker nu är att kabeln ligger i vägen för anläggningsarbeten för ett nytt, förlängt backspår för järnvägen inne på hamnens område. Backspåret är en del av det bidragsfinansierade EU-projektet Green FIT 2025 och ett samarbete mellan Trelleborgs Hamn och Trafikverket. Syftet med backspåret är att öka effektiviteten på kombiterminal syd och därigenom minska antalet lastbilar på vägnätet i Sverige vilket är positivt ur ett miljöperspektiv.

I samband med flytten av elkabeln kommer kommunen också att utföra arbeten på VA-ledningar i marken. Detta eftersom man då bara behöver göra schaktningsarbetena en gång och samordningsvinster uppnås. Flytten av elkabeln och VA-arbetena anpassas också till anläggandet av den kommande nya evakueringsvägen/hamninfarten.

Samtliga arbeten utförs av Jonab Anläggnings AB på uppdrag av Trelleborgs kommun och påbörjas i vecka 36. Arbetet beräknas pågå till vecka 51.