Ny VA-taxa i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Efter beslut i kommunfullmäktige höjs VA-taxan i Trelleborgs kommun med 2 procent från om med 1 juli 2021. Taxehöjningen görs för att möta renoveringsbehov och investeringar. Den nya taxan ersätter den tidigare från 2016.

Från och med 1 juli i år höjs VA-taxan med två procent för alla abonnenter i kommunen. Avgifterna i taxan ska bland annat täcka kostnader för drift och investeringar i ledningsnät och vattenverk.

Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk, vattenverk och övriga anläggningar för kommunalt VA.

För ett friliggande bostadshus som är anslutet till både vatten, spillvatten och dagvatten och som förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år, innebär höjningen en ökad kostnad på ungefär 130 kronor per år. De nya avgifterna kommer att synas på den konsumtionsfaktura som Trelleborgs kommun skickar ut i augusti.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är en taxefinansierad icke vinstdrivande verksamhet.