Markanvisningstävling utlyses för Västervång, kvarteret Ask

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjuder in exploatörer till markanvisningstävling för området Västervång, kvarteret Ask. Markanvisningen gäller uppförande av ett flerfamiljshus i valfri upplåtelseform. Förslag ska vara kommunen tillhanda senast 3 september 2021.

Västervång utgör en del av den norra entrén till Trelleborg.

En expansiv del av staden

Trelleborgs kommun växer. Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och har som befolkningsmål att öka till 50 000 invånare till år 2028. Västervång är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort längs med Lundavägen, väg 108, och ligger precis i kanten mellan staden och landsbygden. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad.

– Tävlingsbidragen kommer att utvärderas utifrån gestaltning och hållbarhet, berättar Jonas Lundström, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun. Kvarterets norra gavel blir det första mötet med staden och kan gärna få ett starkt utryck som väcker intresse för området och hela Trelleborgs stad.

Planerat för flerbostadshus

Det nya kvarteret för bostäder utgör tillsammans med Trygghetens hus den norra entrén till Trelleborg. I detaljplanen regleras några grundläggande principer för att byggnaden ska bidra på ett positivt vis till staden. Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras utmed Lundavägen, väg 108. Byggnaden eller byggnaderna kommer genom sin placering att hjälpa till med att definiera både gaturummet och entrén till staden.

Byggnader placerade parallellt med Lundavägen får ha en högsta byggnadshöjd på 12 respektive 9 meter. Byggnader placerade vinkelställda mot Lundavägen får ha en högsta byggnadshöjd på 9 respektive 6 meter.

Markanvisningsområdet ligger väster om väg 108, vid norra entrén till Trelleborg. Markanvisningsområdets avgränsning är markerad i bilden.

Markanvisningstävling

Vem som får möjlighet att köpa mark i området kommer att avgöras genom en så kallad markanvisningstävling. Tävlingen innebär att intresserade exploatörer lämnar in förslag och ritningar på hur de avser att använda den aktuella ytan om de står som vinnare.

Utvärdering

Utvärderingen sker genom att alla förslag rankas mot varandra inom utvärderingskriterierna gestaltning och hållbarhet. En jury tar beslut om vem eller vilka som utses till vinnare.

Tidplan

Köpeavtalet beräknas kunna skrivas under i början av år 2022, då även bygglovet ska vara klart.

Mer information

Se prospektet för markanvisningen i sin helhet.