Många beslut klubbade på kommunfullmäktige

Publicerad:

På måndagens kommunfullmäktige togs flera beslut inom ramen för Kuststad 2025. Medel beviljas till ny rugbyanläggning och förbud mot nedskräpning av fimpar och snus läggs in i de lokala ordningsföreskrifterna.

På dagordningen fanns ett antal ärenden med koppling till stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, ärenden som behandlades i kommunstyrelsen för några veckor sedan. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag, vilket innebär:

  • Två fastighetsförvärv på östra verksamhetsområdet, som inom ramen för projektet ska utvecklas till Business center Trelleborg, gick igenom. Det handlar om fastigheterna Ardennern 2 och Nio-E 1. Genom att köpa fastigheterna får kommunen större rådighet och styrning över utvecklingen av området. Fastigheten Nio-E 1 utgör tillsammans med den centrala fastigheten Orion 8 det största fastighetsförvärvet i kommunens historia.
  • Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna ett avtal om medfinansiering och samverkan kring östra ringvägen. Avtalet mellan Trelleborgs kommun och Trafikverket är ett stort steg framåt i arbetet med ringvägen då det reglerar hur ansvaret för vägen och dess anslutningar ska fördelas mellan parterna.
  • Samtidigt går kommunen vidare i processen med de bostadsfastigheter inom vägkorridoren som lösts in genom frivillig förtida inlösen. Kommunfullmäktige beslutade att rivningslov får sökas för dessa bostadshus. Flertalet av husen som lösts in står tomma, och genom att riva dem kan kommunen undvika drift- och förvaltningskostnader.

Markanvisningsavtal och detaljplan

Kvarteret Alsingehejdan var en annan punkt på dagordningen. Markanvisningsavtal mellan kommunen och Alsingevallen godkändes liksom föreslagen detaljplan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter och är en del av stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. Inom anvisat område ska cirka 100 lägenheter byggas med planerad start våren 2024.

Pengar till ny rugbyanläggning

Teknisk servicenämnd beviljas 28 miljoner i investeringsanslag till ny rugbyanläggning väster och norr om Ymorvallen. Nuvarande rugbyanläggning, Pilevallen, uppfyller inte arenakraven från Svenska rugbyförbundet samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en ny skola med tillhörande idrottshall ska uppföras.

Under byggperioden är planen att använda Gylle Stadion som tillfällig lösning. Eftersom det finns behov av att iordningsställa Gylle Stadion för detta beviljas kultur- och fritidsnämnden ökad investeringsram med 350 000 kronor.

Förbud mot nedskräpning av fimpar och snus

I en motion har frågan om att förbjuda nedskräpning av fimpar och snus väckts. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna så att det där tydliggörs att förbud råder mot nedskräpning av fimpar och snus.

Ändring i de lokala ordningsföreskrifterna ska nu anmälas till Länsstyrelsen.

Fokus på naturområdet runt Dalköpingeån

I en annan motion föreslogs att satsa på naturområdet längs Dalköpingeån. Kommunfullmäktige beslutade att kommunen tillsammans med berörda markägare ska arbeta för att tillgängliggöra naturområdet, bland annat genom markerade stigar, information och hinderbana för barn.

Bussutflykter för 65-plussare

EU-projektet MAMBA, som sätter ljus på landsbygdsutveckling, mobilitet och service, har pågått mellan 2017 och 2020 i Trelleborgs kommun. Projektet har bland annat organiserat utflykter för äldre och nu beslutade kommunfullmäktige att avsätta en budget för bussutflykter på 50 000 kronor per år i fem år.

Beslutet beräknas finansiera tio utflykter per år för invånare över 65 år. Socialförvaltningens träffpunkter Akka och Gröningen fortsätter att ansvara för att genomföra bussutflykterna.

Kategorier