Många ämnen på dagordningen för kommunstyrelsen

Publicerad:

Försäljning av fjärrvärmeanläggningar, årsanalys 2020, informations- och trygghetspunkter i kommunen samt ett medborgarförslag om porrfilter på datorer var några av frågorna som behandlades när kommunstyrelsen hade sammanträde i går.

Trelleborgs Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Adven tar både över befintliga produktionsanläggningar samt bygger de nya anläggningar som behövs för att täcka behoven av fjärrvärme i takt med att Trelleborg växer och fjärrvärmenätet byggs ut.

Fjärrvärmeanläggningarna föreslås avyttras för 140 miljoner. Affären villkoras av att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och godkänner avyttringen.

Årsanalys 2020

Årsanalys 2020 för kommunstyrelsen presenterades och godkändes. Årsanalysen innehåller flera delar. Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras för drift, investeringar och exploatering. Kommunstyrelsens effektmål följs upp och analyseras. Rapporten innehåller även en personalredovisning. Årsanalysen visar på positiv budgetavvikelse och överlag en god måluppfyllelse när det gäller de effektmål som satts upp för året.

Informations- och trygghetspunkter

Efter beslut i går står det klart att kommunen ska ha 14 informations- och trygghetspunkter. En informations- och trygghetspunkt är en plats dit allmänheten kan vända sig vid större kriser i samhället, till exempel vid omfattande elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. Några av kommunens skolor utgör merparten av informations- och trygghetspunkterna.

Medborgarförslag om att införa porrfilter

Ett medborgarförslag har tagit upp frågan om att införa porrfilter på Trelleborgs alla kommunala skolor, förskolor, bibliotek och wifi-nätverk. Medborgarförslaget fick 310 röster under omröstningsperioden och gick vidare för fortsatt hantering. Kommunstyrelsen beslutade att ett sådant filter ska införas.

LSS-boende i Maglarp

Ett LSS-boende planeras i Maglarp. Tekniska servicenämnden och socialnämnden har äskat medel för detta och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det ska beviljas. I så fall innebär det att tekniska servicenämnden får 20 miljoner det här året och 26 miljoner nästa år. Socialnämnden föreslås få 1,5 miljoner för utrustning/inventarier.

Åtgärder inom västra industriområdet

För närmare sex miljoner vill tekniska servicenämnden vidta en rad åtgärder inom västra industriområdet för att hålla området välordnat och välskött. Åtgärderna syftar till att förbättra för de oskyddade, försvåra lastbilsuppställning samt att bättre iordningsställa vissa grönytor.

Frågan ska upp i kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Avtal för att bygga radhus på Knäckekärr

På dagordningen fanns också att godkänna markanvisningsavtal med ett företag som planerar att bygga radhus på Knäckekärr. Detta är en del i detaljplan DP 245 del av Östervång 1:83 m.fl. ”Bovieran”. Även här ska slutligt avgörande ske i kommunfullmäktige.

Kategorier