Länsstyrelsen och Trafikverket positiva till östlig ringväg

Publicerad:

Detaljplanen för östra delen av ringvägen är nu ett steg närmare antagande, i och med att granskningsperioden har passerats. Ett 50-tal synpunkter lämnades in under granskningen, som pågick 16 december-20 januari.

Länsstyrelsens bedömning är att det krävs mindre kompletteringar när det gäller höjdsättning av vägen på begränsad sträcka, beskrivning av markföroreningar samt beskrivning av transport av farligt gods. Under förutsättning att detta görs har Länsstyrelsen inte några kvarstående synpunkter.

Trafikverket lyfter i sitt yttrande inte fram några argument emot förslaget till detaljplan, men skriver att man ser behov av fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket, bland annat om bullerskydd och trafikflöden. Den dialogen är påbörjad och flyter på bra.

– Det är mycket positivt för hela kommunen att vi genom dialog har kunnat nå fram till Trafikverket och Länsstyrelsen. Nu är vi ett steg närmare att förverkliga planerna som är en förutsättning för Trelleborgs fortsatta tillväxt. Självklart ska vi fortsätta dialogen med Trafikverket, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

– Det är väldigt glädjande att myndigheterna är positiva i sina yttranden. Kuststad 2025 kommer att bidra till en positiv utveckling i hela sydvästra Skåne, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Samtliga inlämnade synpunkter ska beaktas och sammanställas i ett granskningsutlåtande.

En del av Kuststad 2025

Östra ringvägen är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Enligt aktuell tidplan för projektet ska kommunfullmäktige kunna fatta beslut om antagande av detaljplanen för ringvägen under våren 2021.

Kuststad 2025 innebär satsningar på stadsutveckling, näringsliv och infrastruktur. Bland annat planeras för 4000-5000 bostäder i det gamla hamnområdet samt ett logistikcenter med möjlighet till omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart.

Fakta planprocessen

  • När kommunen tar fram en ny detaljplan visas den upp för allmänhet och myndigheter vid två tillfällen.
  • Första möjligheten att lämna synpunkter på en detaljplan är under samrådet. Detaljplanen för östra ringvägen ställdes ut för samråd i januari-februari 2020.
  • När kommunen bearbetat förslaget utifrån information och synpunkter som kommit in under samrådet ska planförslaget åter göras tillgängligt för allmänhet och myndigheter, i form av granskning.
  • Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.
  • När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande.
  • Sista steget i planprocessen är att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Kategorier