Klartecken för om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall

Publicerad:

Under tisdagen beslutades att Axel Ebbes konsthall ska byggas om och till. Förslaget innebär en tillbyggnad som är volymmässigt lika stor som originalhallen, med mer nedtonad fasad och större öppna fönsterytor som ger byggnaden balans.

Förslaget på om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall är inlämnat av Liljewall arkitekter AB

Höga arkitektoniska kvaliteter

Beslutet om om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall togs i Samhällsbyggnadsnämnden. Stadsarkitekt Lena Åkerman Borglund och byggnadsantikvarie Lena Kroon har lämnat sina yttranden, där båda uppskattar en tillbyggnad med samma höga arkitektoniska kvaliteter som den ursprungliga byggnaden.

Den befintliga konsthallen uppfördes 1935 och ligger i anslutning till Stadsparken i Trelleborg. Originalhallen är en mindre byggnad med höga kvaliteter avseende material och färgval i tegel, natursten och betong.

Skyttsgården får en ny detaljplan

Trelleborgs gamla lasarettsbyggnad, Skyttsgården, får en ny detaljplan som efter samråd nu går vidare för granskning. Stadsbyggnadsförslaget utgår från att befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska kunna få ny användning och kompletteras med ny bebyggelse som anpassats efter de kulturhistoriska värdena som finns på platsen.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för vård, bostäder, skola och centrumverksamheter. Syftet är även att säkerställa de höga kulturmiljövärden som finns inom fastigheten.

Skyttsgården byggdes 1893 som stadens lasarett. När det nya sjukhuset på Hedvägen stod färdigt 1934 blev huset kulturhus och har under åren hyst bibliotek, musikskola, skolkökslokal, sömnadsslöjd och museum. På hösten 2015 användes Skyttsgården som tillfällig flyktingförläggning. Sedan 2019 är Skyttsgården i privat ägo.

Ortsmiljöprogrammet

Som ett komplement till det sedan 2019 antagna Stadsmiljöprogrammet, tog Samhällsbyggnadsnämnden på tisdagen beslut om att skicka ut Ortsmiljöprogrammet, som består av en samling riktlinjer för Trelleborgs livskraftiga orter, på remiss.

Ortsmiljöprogrammet beskriver kommunens strategi i arbetet för att alla kommunägda offentliga miljöer i de livskraftiga orterna ska bli så bra som möjligt. Som en samlad källa för målformuleringar, riktlinjer och framtidsvisioner ska dokumentet vägleda framtida utvecklingsprojekt.

Att programmet skickas ut på remiss innebär att berörda instanser får gå igenom materialet och återkomma med synpunkter, som sedan beaktas innan programmet kan antas.

Mer information

Axel Ebbes konsthall

Detaljplan 276 för Skarpskytten 3 ”Skyttsgården”