Detaljplan 276 för Skarpskytten 3 "Skyttsgården"

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Skarpskytten 3, DP 276, i Trelleborg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för vård, bostäder, skola och centrumverksamheter inom fastigheten Skarpskytten 3. Syftet är även att säkerställa de höga kulturmiljövärden som finns inom fastigheten.

Bild på detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården"

Fotograf: Trelleborgs kommun

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Samråd

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Mellan den 31 maj och den 16 juni finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida. Granskning pågår mellan den 31 maj och den 16 juni.

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 16 juni.

Ange diarienummer PL-2020-84 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen