Detaljplan 276 för Skarpskytten 3 "Skyttsgården"

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för vård, bostäder, skola och centrumverksamheter. Syftet är även att säkerställa de höga kulturmiljövärden som finns inom fastigheten.

Granskning

Planförslaget finns utställt under perioden 18 oktober -15 november 2021.

Planförslaget finns tillgängligt på:

  • Biblioteket i Trelleborgs stad
  • Rådhuset (Algatan 13)
  • längre ner på denna sida

Synpunkter

Under granskningsperioden finns möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som har inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som har skickat in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen senast den 15 november 2021 till följande adress:

samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller

Trelleborgs kommun

Rådhuset

231 83  Trelleborg

Vänligen uppge namn, adress och detaljplanens diarienummer, PL-2020-84.

Samhällsbyggnadsförvaltningen