Här är resultatet för verksamhetsåret 2023

Publicerad:

Trelleborgs kommun redovisar ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen presenteras i sin helhet i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.

– 2023 har varit ett tufft år på många sätt men trots det har vi klarat kommunens ekonomi på ett bra vis. Trots vissa svårigheter så har året varit positivt för Trelleborgs kommun med många nyetableringar och framsteg i pågående projekt, säger Mathias Andersson, t f ordförande i kommunstyrelsen.

– Givet det svåra läget med inflation, höjda pensionskostnader och i övrigt en utmanande tid tycker jag att det är ett bra resultat där vi ligger väldigt nära budget, säger kommunens ekonomidirektör Henrik Weimarsson.

Trelleborgs kommun gör för året 2023 ett ekonomiskt resultat på 2,6 miljoner kronor – exklusive exploatering och extraordinära händelser.  Med extraordinära händelser inräknat hade resultatet landat på ett underskott med 11,1 miljoner kronor.

Mål och prioriteringar

Tre av kommunens fyra finansiella mål uppfylldes och fem av sju mål för kommunkoncernen i stort.

När det gäller kommunens fyra politiska prioriteringar indikeras en positiv utveckling jämfört med föregående år i tre av dessa: utbildning och arbetsliv, trygghet och livskvalitet samt förtroende och inflytande. Den fjärde prioriteringen, attraktiv boendeort, har påverkats negativt av konjunkturläget med exempelvis avmattning i bostadsbyggandet.

Övrigt från årsredovisningen

  • Antalet invånare i kommunen ökade åter under 2023, dock inte lika mycket som prognostiserat. Detta bedöms ha berott på försening av bostadsbyggande som en effekt av det rådande omvärldsläget.
  • Sysselsättningsgraden i Trelleborg har ökat de senaste åren men minskade under 2023. Trots minskningen var sysselsättningsgraden högre i Trelleborg än snittet för både Skåne och Sverige. Sysselsättningsgraden i Trelleborg låg på 80,2 procent.
  • Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har fortsatt att minska. För 2023 låg sjukfrånvaron på 6,8 procent, att jämföra med 7,5 procent året dessförinnan.

– Vi som arbetar i kommunen fortsätter vårt arbete med att ge bästa service, utveckla våra verksamheter och bygga staden och landsbygden. Tillsammans fortsätter våra stora förändringsarbeten i takt med att Trelleborg växer för framtiden. Jag är stolt och glad över att få vara en del av det gemensamma arbetet som görs, säger kommundirektör Gisela Öst.

Årsredovisningen tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april och slutligen i kommunfullmäktige den 22 april.