Handlingsplan med fokus på att stärka barn och unga

Publicerad:

Nu pågår den nationella kampanjen En vecka fri från våld. Trelleborgs kommun arbetar på olika sätt med frågan, både med direkta insatser för målgruppen och även i förebyggande syfte. Bland annat har en handlingsplan tagits fram för att förebygga våld i nära relationer bland barn och unga.

Trelleborgs kommun är med och uppmärksammar den nationella kampanjen En vecka fri från våld som pågår 21-27 november.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Sofia Henderup Larsson, verksamhetschef på bildningsförvaltningen, har lett en arbetsgrupp inom ramen för Tryggare Trelleborg, där ett fokusområde är just våld i nära relationer. I gruppen finns representanter från fyra av kommunens förvaltningar: bildning-, social-, kultur- och fritid samt arbetsmarknadsförvaltningen. Här har en gemensam handlingsplan tagits fram.

– Syftet är att öka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld bland vår personal och att undervisa våra barn och elever om vilka rättigheter de har till att bestämma över sig själv och sin egen kropp, säger Sofia Henderup Larsson.

Utbildning, undervisning och kommunikation

I handlingsplanen har tre områden identifierats där insatser behövs: utbildning, undervisning och kommunikation.

– Utbildning riktar sig till all personal som möter barn och unga, vi måste öka kunskapen för att kunna identifiera och agera då ett barn eller en elev är utsatt för våld av något slag.

– Undervisning riktar sig direkt till barn och unga. Vi ska undervisa våra barn och elever till att bli starka, självständiga individer som vågar säga nej och som vet vilka rättigheter man har som människa.

– Kommunikation handlar om att uppmärksamma den problematik som finns i vårt samhälle kring våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld. Genom kommunikationsinsatser kan vi också ge den utsatte eller personer i dess närhet information om vad man kan göra om man behöver hjälp och stöd.

Samarbete med Resursteam Heder Skåne

Kommunen har inlett ett samarbete med Resursteam Heder Skåne (RTH Skåne). Alla skolledare i kommunen har redan fått en utbildning av RTH Skåne och det planeras även för utbildningsinsatser riktade till delar av elevhälsan och personal inom skolan.

– Resursteam Heder Skåne har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som är hedersrelaterade. De kan hålla i riktade utbildningsinsatser till vår personal, vårdnadshavare eller andra grupper. De har även en stödtelefon där vår personal kan ringa och rådfråga kring hedersrelaterat våld, säger Sofia Henderup Larsson.

Föreningsledare bjuds in till utbildningsinsats

Breda utbildningsinsatser är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt förebyggande arbete när det gäller våld i nära relationer.

– Det är viktigt att alla som möter barn och unga får ökad kunskap kring våld i nära relationer och hur man ska agera för att stötta den utsatte. Därför kommer vi inte bara utbilda vår personal utan även bjuda in alla föreningsledare i kommunen för att utbilda dem inom området. Dessa utbildningar kommer att ledas av skolkuratorer och personal från socialtjänsten.

– Sedan är det så klart viktigt att vi undervisar och coachar våra barn och ungdomar till att våga tro på sig själva, till att våga säga nej och till att utveckla ett gott självförtroende för att kunna stå upp för sig själva som starka individer.

Mer information

En vecka fri från våld är en nationell kampanj under vecka 47 som belyser våld i nära relationer. En vecka fri från våld är ett initiativ av Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och landets kommuner och regioner.

Länsstyrelsen Skåne anordnar ett antal programpunkter under veckan