Folkhälsan i Trelleborg ska lyftas

Publicerad:

Enligt Region Skånes senaste folkhälsorapport är folkhälsan i Trelleborgs kommun god och i linje med Skånes genomsnitt. Samtidigt pekas ett antal utvecklingsområden ut som rör kost, motion och psykisk hälsa. Kommunen ska nu arbeta för att lyfta folkhälsan ytterligare.

Enligt Region Skånes folkhälsorapport ligger folkhälsan i Trelleborg i linje med genomsnittet för Skåne. Kommunen arbetar för att höja folkhälsan ytterligare.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Region Skåne gör sedan år 2000 regelbundet undersökningar av folkhälsan i den skånska befolkningen. Resultatet används i arbetet med att främja friskfaktorer och motverka ohälsa.

Samma utmaningar som i hela Sverige

Folkhälsorapporten bygger på underlag från Region Skånes enkätundersökning 2019. Enkäten skickades ut till slumpvis utvalda personer i åldern 18-80 år. I Trelleborg svarade drygt 1 200 personer. Svarsfrekvens för hela undersökningen var 44 procent.

Genom att följa undersökningarna och urskilja trender får man en tillförlitlig översikt av hur folkhälsan utvecklas i Trelleborg.

– Folkhälsan i Trelleborg är enligt enkäten god och i nivå med genomsnittet i Skåne. De utmaningar för bättre folkhälsa som finns i hela Sverige finns även i Skåne och i Trelleborg, säger Susanne Larsson.

Kommunen kan påverka

Utmaningarna kretsar kring kost, motion, psykisk hälsa och trygghet.

– Vi behöver ännu mer främja fysisk aktivitet och goda matvanor, faktorer som även har betydelse för den psykiska hälsan. Nyttig mat och regelbunden vardagsmotion, som inte alls behöver vara hård träning, ökar det psykiska välbefinnandet. Som kommun kan vi påverka på olika sätt. Vi kan skapa miljöer som uppmuntrar rörelse, ha välskötta områden som skapar trygghet och trivsel, förbättra förutsättningar att gå och cykla i kommunen och tidigt bidra till goda vanor i förskola och skola, säger Susanne Larsson.

Gjordes före pandemin

Enkätundersökningen genomfördes innan coronapandemin bröt ut.

– Forskning kring hur pandemin påverkar folkhälsan pågår. Det finns ingenting som tyder på att pandemin förbättrat hälsan hos barn och unga. Hos äldre personer går det att se en viss ökning av utevistelse.

Ska lyfta folkhälsan

Folkhälsorapporten var uppe på kommunstyrelsens bord i maj och efter det uppmanas nu alla förvaltningar, nämnder och kommunala bolag att ”aktivt beakta folkhälsofrågor i sitt dagliga arbete i syfte att lyfta folkhälsan i Trelleborg”.

– I samband med senaste kommunfullmäktige antogs också strategi för social hållbarhet. Arbetet som görs där syftar till att förbättra folkhälsan specifikt för barn och unga. Nu kommer vi att ta fram en handlingsplan för hur det arbetet ska fortsätta, säger Susanne Larsson.