Fler hus rivs för ny evakueringsväg och östlig ringväg i Trelleborg

Publicerad:

Under vecka 47 påbörjas rivningen av fastigheterna Blyger 1-5 och 10 i Trelleborg för att bereda plats för den nya östliga evakueringsvägen/hamninfarten och anslutningen till den planerade östra ringvägen.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut ska en ny ringväg vara klar 2026.

Fastigheterna rivs för att möjliggöra anläggandet av östra ringvägen, evakueringsvägen och hamninfarten i Trelleborg, vilket beslutades i kommunfullmäktige år 2016. Två år senare, år 2018, gavs fastighetsägarna erbjudande om frivillig inlösen av fastigheterna till kommunen, enligt uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Trelleborg beslutade 2021 att ge Teknisk servicenämnd i uppdrag att ansöka om rivningslov för fastigheterna. Rivningslov och startbesked för rivning är nu beviljat och uppdraget kan verkställas.

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som ger ett så kallat startbesked för rivning och teknisk serviceförvaltning som ansvarar för rivningsprocessen. Själva rivningen utförs av VA Gruppen på uppdrag av Trelleborgs kommun. Rivningsarbetena föregås av en miljösanering av fastigheterna. Rivningen beräknas vara klar i slutet av januari.

Under rivningsarbetet kommer kringboende att komma åt sina fastigheter hela tiden och inga parkeringar blir påverkade.

Kuststad 2025