Fikaträffar och jobbmöten vid hamnbassängen i framtidens Sjöstad

Publicerad:

Sjöstaden är namnet på en av de nya stadsdelar som planeras som en del av Kuststad 2025. I början av år 2026 kan området som tidigast börja bebyggas.

 

Visionsbild över Sjöstaden (bild: EGA)

Sjöstaden ska locka människor till möten, upplevelser, rekreation och lugn. Att skapa platser i havsnära lägen är en viktig målsättning för Sjöstaden. Enligt hamnens tidplan kommer det nya östliga hamnområdet att vara färdigt att tas i bruk i slutet av 2025. När hamnen flyttar frigörs det gamla hamnområdet och det mest centrala läget vid centralstationen. Området är mer än 50 hektar stort och mer än 5 kilometer med strandäng, sandstrand och kajer blir tillgängliga för allmänheten.

Centrala staden vid hamnbassängerna, centralstationen och Hamngatan i norr är centrum för området. Här når hamnen och havet ända in i hjärtat av Trelleborg.

– Platsens attraktivitet för såväl invånare som besökare måste tas tillvara med generösa offentliga platser. Läget är mycket bra för olika verksamheter där många människor är i omlopp med arbetsplatser och kontor i bästa pendlingsläge.  Läget i direkt anslutning till stationen gör det enkelt att nyttja kollektivtrafik, säger Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025.

Mätningar och undersökningar pågår

Sjöstaden har redovisat två möjliga etapputbyggnader utifrån när hamntrafiken kan flytta till den Östra hamninfarten. En etapputbyggnad är från centralstationen och västerut. Det kan också bli aktuellt att börja från väster med västra piren för att möjliggöra en byggnation innan hamntrafiken har flyttat.

– Vi ser över vilka delar som kan fungera som ”dragare” för att öka intresset att investera i området och om möjligt kan kommunen färdigställa allmän plats i ett tidigt skede, säger Charlotte Lindström.

Kommunen har anlitat experter för att besiktiga kajkonstruktionerna och bedöma vilka åtgärder som behövs för att kunna bygga nya stadsdelar i det gamla hamnområdet. Statusen på kajerna, vilken bärighet de har och vilka belastningar de tål är viktiga undersökningar också för att kunna göra rimliga kalkyler för vilka investeringar som krävs. Samtidigt pågår provborrning för undersökning av föroreningar och grundläggningsförhållanden för bebyggelse. En grov höjdsättning av området ska göras, med bedömning av mängden massor som kommer att krävas för att höja området för att klara en höjning av havsnivån och samtidigt skydda befintlig stad från översvämningar.

Strukturplanen testas

Trelleborg är en av Skånes äldsta städer och när det byggs nya stadsdelar som Sjöstaden är det viktigt att skapa anknytning och igenkänning med den historiska staden. Det finns t ex spår av gröna boulevarder och medeltida gränder i centrala Trelleborg – något som har inspirerat strukturplanen för Sjöstaden. Även den unika miljön vid kajerna ska tas tillvara.

– Hamnbassängen och Mittelbron är de äldsta kajmiljöerna i hamnen och bör ges största omsorg för att bevara den unika karaktären, säger Mårten Olsson, delprojektledare för Sjöstaden.

Området är stort, och det kommer ta lång tid att förverkliga. Strukturplanen är en sammanfattning av den strategiska inriktningen för Sjöstaden och även för Stadskärnan.  Strukturplanen föreslår en generell bebyggelsestruktur och inom kvarteren finns en möjlighet till variation av byggnadstyper, skalor och funktioner. Viktigt är också att kommunal service får sin rätta plats i stadsdelen. Just nu pågår arbetet med att ta den så kallade strukturplanen vidare och utveckla en mer detaljerad gestaltning för området. I nästa steg ska en detaljplan tas fram.

Kuststad 2025 strävar efter att integrera hållbarhetsaspekten i tidig fas i arbetet med strukturplan och gestaltning av den nya Sjöstaden. Under hösten genomförs ett antal workshops för att pröva strukturplanen mot de globala målen enligt Agenda 2030.

– Sjöstaden är till för alla, såväl trelleborgare som besökare. Stadsdelen ska vara präglad av omsorgsfull arkitektur och gestaltning och ligga i framkant vad gäller hållbarhet, klimatanpassning, ekologiska och tekniska lösningar. Målet är att tillvarata det havsnära läget så att staden möter havet, säger Charlotte Lindström.

En stadsdel för att bo, arbeta och mötas

Hur kan det då komma att se ut, enligt de tidiga skisserna i strukturplanen?

  • Ett samlat huvudstråk med fungerande kollektivtrafik och bra cykelstråk. Fokus är också på att skapa goda och säkra kopplingar över Hamnallén och med lugna kvartersgator och gränder.
    Platser för fysisk aktivitet med hög kvalitet, såsom utegym och idrottsaktiviteter, som kan samordnas med parker. Den centralt placerade stadsdelsparken utgör en ny stor grön mötesplats för trelleborgare och besökare.
  • Nya broar i Nyhamnen med t ex evenemangs- och nöjesbåtar. Vid inloppet till Nyhamnen finns idéer om en marina och gästhamn, längre in kan mindre båtar få plats att lägga till i en småbåtshamn.
  • Bebyggelsen blandas. Detta är bra lägen för kommersiella verksamheter men också för arbetsplatser i bästa pendlingsläge. I en funktionsblandad bebyggelse behövs också bostäder, som kompletterar verksamheternas och arbetsplatsernas dygnsrytm. Detta ger förutsättningar för en levande stadsmiljö över dygnet.
  • Sjöstadens storlek innebär olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper, med t ex hus som är olika höga. Det är viktigt att skalan och karaktären är anpassad till Trelleborg och till mikroklimatet längs kusten.
  • Stadssiluetten har stor betydelse för helhetsintrycket. En variation eftersträvas, och om delar av kvarteret blir högre innebär det att andra delar måste vara lägre. För de boende i stadsdelen är det viktigt att kvartersbebyggelsen anpassas så att tillräckliga bostadsgårdar ger bra förutsättningar för ljus, grönska, plats för träd och vistelse.

Kategorier