Elevenkät ger svar om säkra skolvägar

Publicerad:

Majoriteten av eleverna i de kommunala grundskolorna går eller cyklar till skolan. De flesta upplever också att skolvägen känns trygg och säker, men brister finns. För många bilar och dålig belysning är två av invändningarna när eleverna i en enkät ger sin syn på trafiksituationen kring skolorna.

Drygt hälften av skoleleverna på Trelleborgs kommunala 1-9-skolor går eller cyklar till och från sin skola. Det visar trafikenhetens sammanställning av den enkät som 2 285 elever besvarat. Enkäten har genomförts som ett led i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten vid kommunens skolor.

Fotograf: Johan Hansson

Som ett led i att säkra skolvägarna för kommunens grundskoleelever tog stadsmiljöavdelningen i samråd med rektorer från de kommunala 1-9-skolorna under hösten 2021 fram en enkät för att få en bild av hur elevernas resor till och från skolorna ser ut.

Arbetet är en del i satsningen på att skapa säkra skolvägar i kommunen, en insats som svarar mot Trelleborgs kommuns övergripande inriktningsmål att bygga ett tryggt och säkert samhälle som möjliggör goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Säkerställer arbete i rätt riktning

Stadsmiljöavdelningens enkät gick ut till samtliga tolv kommunala grundskolor. Totalt har 2 285 elever besvarat enkäten. Enkätsvaren har nu sammanställts och resultatet kommer att användas som underlag för kommunens fortsatta planering av trafiksäkerhetsarbetet kring barns skolvägar.

– Vi är glada över den goda svarsfrekvensen och för samarbetet med skolorna, säger trafikplanerare Unni Olofsson-Lundström. Syftet med att fråga eleverna är att vi vill säkerställa att det arbete vi gör går i rätt riktning och stöttar de mål för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor som vårt arbete utgår från.

Fyra mål för säkrare skolvägar

Kommunens program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor anger fyra mål för arbetet med säkra skolvägar i Trelleborg:

  • Att andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka
  • Att skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar till och från skolan
  • Att andelen elever som upplever att de på ett tryggt och säkert sätt kan gå eller cykla till skolan ska öka
  • Att öka andelen elever i årskurs 6 som använder cykelhjälm

Drygt hälften går eller cyklar

Enkäten visar att drygt 53 procent av eleverna i årskurs 1 till 9 tar sig till och från skolan till fots eller per cykel. Allra flest, 31,6 procent, går. Knappt 24 procent åker med kollektiv trafik eller i skolskjuts. 20 procent blir skjutsade i bil av vuxen.

För eleverna i årskurs 4 till 6 på skolorna i tätorten Trelleborg är målet att 70 procent ska cykla eller gå till och från skolan. Detta mål överträffas idag med en procentenhet på flertalet av skolorna. För eleverna på skolor på landsbygden är målet att 60 procent ska cykla eller gå till och från skolan. Här är måluppfyllelsen lägre, drygt 50 procent.

– Siffrorna visar kring vilka skolor i kommunen där vi behöver lägga större fokus på att skapa en trygg och säker skolväg. För skolornas del kan det ge underlag för samtal med elever och vårdnadshavare om val av färdsätt.

Bilar oroar många

Att skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar är en förutsättning för att få fler elever att ta sig mellan hem och skola till fots eller med cykel. I enkätsvaren pekar 34 procent av barnen på biltrafiken som en viktig källa till otrygghet kopplade till skolvägen. För många bilister kör för fort. Bristande belysning och avsaknad av cykelbana tas också upp av många elever.

Samtidigt svarar en stor andel av eleverna, 87,5 procent, att de upplever att de på ett tryggt och säkert sätt kan gå eller cykla till skolan.

– Detta är positivt, säger Unni Olofsson-Lundström. Men det är samtidigt så att eleverna anser att det finns risker kopplade till deras resväg till och från skolan. Här har kommunen ett ansvar att vid behov åtgärda trafikmiljön och att ge barnen kunskap om hur trafiken fungerar för att de ska kunna känna sig säkrare.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar bland annat för planering, drift och underhåll av parker, gatumiljöer och allmän platsmark i kommunen. På avdelningen arbetar också trafikplanerare och trafikingenjörer med olika insatser för att skapa tryggare och säkrare skolvägar.