Campus Trelleborg ska säkra framtidens kompetensförsörjning

Publicerad:

För att möta regionens behov av kompetens i näringsliv och offentlig verksamhet vill nu arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun samla frågor kring kompetensförsörjning under begreppet Campus Trelleborg. Nämnden tog igår beslut om att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att jobba vidare utifrån tjänstemannaförslaget.

– Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens och det är ett hot mot tillväxten, samtidigt har vi för många som står utanför arbetsmarknaden. Om vi lyckas bättre med kompetensförsörjningen kan vi sänka arbetslösheten och även bidra till att arbetsgivare hittar den kompetens de behöver. Genom att samla verksamheter för dessa frågor i Campus Trelleborg ska det bli ett smidigare samarbete mellan invånare, kommun och arbetsgivare, säger Zara Göransson Tosic, chef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar idag för både ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsfrågor i kommunen och ska i ett första skede samla sina befintliga verksamheter i Campus Trelleborg. I förlängningen vill man även etablera samarbeten med universitet och högskolor för att kunna koppla på akademiska studier och forskning.

– Det här ligger helt i linje med vår vision om att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Vi har utveckling i fokus och ser bara fördelar med att skapa kopplingar mellan näringsliv, utbildning och forskning på det här sättet, säger Lars G. Olsson, arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Arbetsmarknadsnämnden jobbar bland annat med målen att utbildningsnivån i kommunen ska bli högre och att näringslivet i regionen ska ha tillgång till rätt kompetens.

– Vi gör redan i dag väldigt mycket för att nå de här målen, men med Campus Trelleborg hoppas vi att få ännu större effekt. Vi blir en tydlig samverkanspart kring kompetensförsörjning med en väg in för både studerande, arbetssökande och arbetsgivare, säger Zara Göransson Tosic.

Så här ser planen ut för Campus Trelleborg

Näringslivssamarbete

En plattform för samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet i frågor som rör kompetensförsörjning. Här kan näringslivet medverka i skapandet av nya yrkeshögskoleutbildningar eller få hjälp av studenter och elever genom examensarbeten eller genom att lämna uppdrag till olika typer av utbildningar.

Akademiska studier

Samarbeten med universitet och högskolor. Utbildningar kan förläggas med filial i Trelleborg.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar i egen regi inom de branscher som är prioriterade och beslutade av arbetsmarknadsnämnden. Vid behov av kompetens inom andra område kan andra anordnare förlägga utbildning vid Campus Trelleborg genom satellitkonceptet som finns inom YH.

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning (SFI, grund/ gymnasiala kurser och yrkesvux).

Lärcentrum

Stöd och service till befintliga studerande samt de som är arbetssökande eller av annan anledning vill börja studera, inom samtliga skolformer. I lärcentrum erbjuds examinationsmöjlighet för studerande vid lärosäten/ Yrkeshögskolor på annan ort. Studie- och yrkesvägledare stöttar sökande i val av studier. Elever och studerande i behov av stöd kan också såväl digitalt som på plats få den hjälp de behöver för att lyckas med sina studier.

Trelleborgsinstituet

Här bedrivs efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar utvecklingsbehov kopplade till näringslivet i regionen. Detta görs genom att till exempel bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar samt genom ett ökat fokus på internationalisering. Trelleborgsinstituet bidrar också till en ökad koppling mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.