Brottsförebyggande arbete i ständigt fokus

I dag är det ett år sedan kommuner enligt lag fick ansvar för brottsförebyggande arbete. Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun, ser tillbaka på ett år där frågan varit i fortsatt fokus och arbetet utvecklats ytterligare.

Kvinna står med armar i kors i en park.
Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

– Brottsförebyggande arbete har varit en prioriterad fråga för oss sedan länge. I förarbetet till lagförslaget konstaterades att många kommuner redan arbetade brottsförebyggande, däribland Trelleborg. Den nya lagen har inneburit att vi vässat arbetet ytterligare, bland annat genom att tydligare koppla konkreta åtgärder till lägesbilder som tas fram, säger Malin Ekblad.

Tar fram åtgärdsplan

Merparten av arbetet sker inom ramen för Tryggare Trelleborg, en metod där det sker tätt samarbete mellan kommunala verksamheter och polisen. Sedan den nya lagen trädde i kraft har kommunen bland annat tagit fram en åtgärdsplan som tydligt kopplar samman åtgärdsförslag med de fokusområden som Tryggare Trelleborg vilar på.

– Vi delar lägesbild varje vecka i det vi kallar för EST – effektiv samordning för trygghet. Utöver det får kommunstyrelsen en rapport om arbetet en gång i kvartalet, säger Malin Ekblad.

Samverkansöverenskommelse

Fram till lagändringen, som trädde i kraft den 1 juli 2023, låg ansvaret för brottsförebyggande arbete enbart på polisen. Parterna har ett nära samarbete och följer löpande upp samverkansöverenskommelsen som tecknades förra året.

Alla kan bidra

Även kommuninvånare kan vara delaktiga och bidra till det brottsförebyggande arbetet. Via verktyget Rapportera otrygga platser kan du peka ut platser i kommunen som du upplever som otrygga, samt lämna förslag på lämpliga åtgärder.

Mer information

Tryggare Trelleborg

Rapportera otrygga platser