Bra betyg för kommunens VA och avfallstjänster

Publicerad:

Under sommar och höst 2021 svarade cirka 400 hushåll i kommunen på en enkät med frågor om kommunens tjänster inom vatten, avlopp, avfallshantering och slamtömning. 85 procent av hushållen gav ett högt helhetsbetyg för VA och avfallstjänsterna.

Trelleborgs dricksvatten är klart, rent och välsmakande enligt resultatet i en kundnöjdhetsmätning som gick ut till kommunens hushåll sommaren och hösten 2021. 85 procent av hushållen gav ett högt helhetsbetyg för Trelleborgs VA- och avfallstjänster.<br />

– Det är ett väldigt bra resultat, säger Daniel Pålsson Wargren, avdelningschef för kommunens VA- och avfallsavdelning. Det är viktigt för oss att ge god service med hög miljönytta, och då behöver vi ta reda på vad som fungerar bra och vad vi kan göra bättre.

Stort förtroende för verksamheterna

Undersökningen innehåller flera frågeområden. Allt ifrån hur man upplever kommunen som leverantör av VA- och avfallstjänster till hur man upplever smaken på dricksvattnet och i vilken utsträckning man försöker minska sitt avfall.

Inom VA-området gavs mycket goda betyg för kvalitet och leverans av dricksvatten och väl fungerande avlopp. Undersökningen visar också på stor nöjdhet med smaken på dricksvattnet och att man upplever att vattnet är rent och klart.

98 procent av hushållen har angett att man är mycket noga med att undvika att skadliga ämnen som läkemedel, kemikalier, dambindor/tamponger, tobak, matrester med mera hamnar i avloppet.

– Svaren visar att trelleborgarna är väl medvetna om vad man får spola ner i avloppet, säger Daniel Pålsson Wargren.

Inom frågeområde Avfall visar enkätsvaren att hushållen är mycket nöjda med service och kundbemötande på de tre återvinningscentralerna i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn. På frågor om källsortering svarar hushållen att den upplevs som både tillgänglig och meningsfull men villahushåll som har fastighetsnära hämtning upplever att det finns potential till förbättring, särskilt gällande hämtningsintervallet för Kärl 2 (plast- och pappersförpackningar). Bland svaren finns också önskemål om bättre och snabbare återkoppling i olika ärenden.

Mer information efterfrågas

I undersökningen framkom att trelleborgarna generellt önskar mer information, helst digitalt via e-post men även tryckt information. Vid vattenavbrott och akuta arbeten på ledningsnätet vill man helst få informationen via sms till sin mobiltelefon.

– Vi vill tacka alla som tog sig tid att besvara frågorna i undersökningen. Nu har vi ett underlag till vilka områden som vi behöver se över. Vi har påbörjat ett internt arbete för att utbilda och engagera våra medarbetare så att vi kan bibehålla våra goda kundrelationer. Under hösten kommer avdelningen att i ett pilotprojekt testa behovsstyrd avfallstömning, så kallad ”just in time”. Vi kommer också att se över servicegrad och öppettider på kommunens egna återvinningscentraler. Och så hoppas vi kunna komma igång med sms-aviseringar eller push-notiser vid akuta driftstörningar.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes i samarbete med Utredarna AB. Enkäterna skickades till 762 hushåll vilket ger ett statistiskt säkerställt underlag. Enkäten bestod av frågor med svarsskalor i fem steg med möjlighet för hushållen att lämna egna svar. Betyg 4 eller 5 av 5 motsvarar ganska nöjd eller mycket nöjd. Svarsfrekvensen var 51 procent. Kundenkäten kommer att genomföras vartannat år och följas upp i verksamheternas målarbete.