Beslutat i kommunfullmäktige

Publicerad:

Under ett sex och en halv timme långt kommunfullmäktige på måndagen behandlade ledamöterna en rad ärenden. Kommunens ekonomi, kommunal folkomröstning om hamninfarten, västra ringvägen, riktlinjer för religiösa klädesplagg, Sjöstaden och självkörande buss var några av frågorna som stod på dagordningen

Flera beslut klubbades på måndagens kommunfullmäktige.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunens ekonomi behandlades, både i form av årsredovisning 2020 och första delårsrapporten 2021. I årsredovisningen för det gångna året framgick att alla nämnder höll sin budget. Kommunen som helhet gjorde för året ett ekonomiskt resultat på 393,3 miljoner kronor och kommunkoncernen ett resultat på 1 087,3 miljoner kronor.

Tio miljoner extra till teknisk servicenämnd

Enligt årets första delårsrapport är kommunens ekonomi fortsatt god. Prognosen för 2021 visar på ett resultat om 160,8 miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 85,8 miljoner.

I samband med delårsrapporten beslutade fullmäktige om ramförstärkning på två miljoner kronor till kultur- och fritidsnämndens biblioteksverksamhet för att utveckla arbetet gällande barns läsvanor. Tekniska servicenämnden beviljades en engångsförstärkning på tio miljoner kronor för det här året i syfte att utöka arbetet med skräp- och ogräshantering samt lagning och asfaltering av vägar och cykelleder.

Fler beslut från kvällens kommunfullmäktige

 • Kommunal folkomröstning
  – Folkomröstningen om infart till Trelleborgs hamn ska ske i samband med ordinarie val 2022. Frågan som ska ställas är ”Ska infarten till Trelleborgs hamn ske från öst eller väst?” och svarsalternativen ska vara ”Öst”, ”Väst” och ”Jag avstår från att ta ställning”.
 • Avsiktsförklaring Sjöstaden
  – Kommunfullmäktige hade på sitt bord att godkänna avsiktsförklaringen gällande utveckling och exploatering av del av Sjöstaden mellan Trelleborgs kommun, Skanska och Balder. Efter yrkande om återremiss och votering blev beslutet att återremittera ärendet.
 • Västra ringvägen
  – Arbetet med västra ringvägen ska nu intensifieras. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska börja ta fram en detaljplan för vägen, parallellt med att den också ska ingå som en del i fördjupningen av översiktsplanen. Västra ringvägen ska gå mellan E6 och väg 108. Vägen ska ha samma standard som östra ringvägen samt följa den kortaste och genaste sträckan, med hänsyn tagen till eventuella motstående intressen.
 • Riktlinjer för bärande av religiösa klädesplagg
  – Kommunfullmäktige beslutade att anta en riktlinje för tjänstekläder/arbetskläder/skyddskläder för Trelleborgs kommun. Samtidigt får samtliga förvaltningar i uppdrag att komplettera sina befintliga rutiner i enlighet med den nu antagna riktlinjen. Bakgrunden är ett initiativärende i socialnämnden som tog upp frågan om förbud för vårdanställda i Trelleborgs kommun att bära religiösa klädesplagg.
 • Försäljning av kommunala fastigheter
  – Fem fastigheter har identifierats för avyttring då dessa inte bär sina kostnader. Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare till försäljning i två av dessa: biblioteket i Anderslöv och Concordiahuset. Fastigheterna som inte ska säljas är Garvaregården, Parken och Vattentornet.
 • Självkörande buss
  – Kommunen ska inleda ett projekt med självkörande buss inom Akka-området. Projektet ska löpa över ett år.
 • Nej till borgensåtagande
  – Trelleborgs golfklubb fick nej på önskemålet att kommunen ska gå i borgen för en investering av en bevattningsanläggning till en uppskattad kostnad på 4,5 miljoner kronor.
 • Ny avfallstaxa
  – Från och med den 1 januari 2022 införs en ny avfallstaxa som innebär en genomsnittlig höjning med sex procent på ett helår.
 • Medborgarförslag till beredning
  – Tre medborgarförslag går vidare till fortsatt beredning. Det gäller förslag om skateboard-ramp i Gislövs läge, multiarena i Smygehamn och beachvolleyboll-center i hamnområdet.

Nästa sammanträde

Nästa kommunfullmäktige är den 16 juni.

Mer information

Ta del av hela ärendelistan

Se webbsändning från kommunfullmäktige