Beslutat i kommunfullmäktige

Publicerad:

Många ärenden behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj. Fullmäktige fattade bland annat beslut om en lokal turismstrategi efter förslag av Visit Trelleborg. Beslutet om att bilda ett bolag för utveckling av den planerade stadsdelen Sjöstaden skickades på  minoritetsåterremiss.

Bildandet av ett gemensamt bolag med parterna Trelleborgs kommun, Skanska och OBOS återremitterades av en minoritet i fullmäktige. Syftet med bolaget är att kommunen, tillsammans med externa parter, ska utveckla omkring en tredjedel av den planerade nya stadsdelen Sjöstaden. Ärendet kommer att tas upp för nytt beslut på kommande fullmäktigesammanträde.

Lokal turismstrategi

Visit Trelleborg har tagit fram förslag till en lokal turismstrategi för Trelleborgs kommun mot 2030. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget. Syftet är att strategin ska lägga grunden för en bredare kommunal samverkan inom turismfrågor.

Strategin vilar på fyra delstrategier:

  • Turismen är en kraft som bidrar till hållbar samhällsutveckling
  • Samarbeten är optimerade för att växla upp destinationens potential
  • Destinationen är attraktiv året runt
  • Vårt utbud gör ett starkt avtryck i Skånes samlade attraktionskraft

Ställplatser för husbilar

Tekniska servicenämnden får i uppdrag att etablera en handlingsplan för husbilsturismen i kommunen. Sydkusten är en populär turistdestination som attraherar fler och fler husbilsburna besökare. Handlingsplanen ska bland annat utreda lämpliga långsiktiga placeringar av ställplatser i kommunen och innehålla en strategi för hur privat mark i högre grad kan bidra till den turistiska infrastrukturen.

Handlingsplan för näringslivsarbete

Fullmäktige godkände också handlingsplan för näringslivsarbete – kopplad till näringslivsstrategin som gäller fram till 2030. Handlingsplanen kretsar kring följande sex målområden:

  • Trelleborgs kommun förstår och möjliggör för utveckling av företag
  • Trelleborgs kommun stöttar företagen med rätt kompetens
  • Trelleborgs kommun ska vara en del av ett kunskapsintensivt nav
  • Trelleborgs kommun ska upplevas som en attraktiv plats
  • Trelleborgs kommun ger service i toppklass
  • Trelleborg ska vara en attraktiv plats att besöka

Mer information

Ta del av sammanträdet i efterhand via webb-tv

Dagordning och handlingar i mötesportalen