Beslut om arvodering av bolagsstyrelserna togs i fullmäktige

Frågan om arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna var den stora frågan för kommunfullmäktige att ta ställning till under måndagens extrainsatta sammanträde. Fullmäktige antog efter replikskifte arvodesberedningens förslag.

Måndagskvällens sammanträde antog det förslag till revidering av arvodesnivåer för de helägda kommunala bolagens styrelser som arvodesberedningen lagt fram. Bakgrunden till förslaget är att arvodesnivåerna för bolagen inte reviderats sedan 2011. Det föreligger därför ett behov av att revidera de fasta arvodena i enlighet med de Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun som fullmäktige biföll vid förra sammanträdet 27 februari.

De nya arvodesnivåerna kommer att skrivas in i Rådhuskoncernens ägardirektiv för att därefter antas i respektive bolagskoncerns årsstämma.

Kommunfullmäktige antog under kvällen också en ny lokalförsörjningspolicy för Trelleborgs kommun- ett övergripande dokument för kommunens lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess med riktlinjer för ägande, drift och underhåll, uthyrning och försäljning.

Vidare godkändes kommunens hållbarhetsrapport för 2022 som redogör för de satsningar Trelleborgs kommun gjort under året och bland annat lyfter fram projekt som självkörande buss, miljösatsningar kring vattendrag och arbete för en fossilbränslefri kommun.

I frågan om det framtida ansvaret för de kommunala småbåtshamnarna beslutade fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag att tilldela ansvaret för drift, skötsel och underhåll till tekniska servicenämnden.

Dagordning och handlingar för måndagens sammanträde

Se sammanträdet i efterhand

Ta del av måndagens sammanträde i efterhand via webb-tv

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige nästa sammanträde genomförs den 20 mars. I anslutning till sammanträdet hålls allmänhetens frågestund. Här besvaras frågor från allmänheten som skickades in senast 9 mars.

Så här fungerar allmänhetens frågestund