Bättre trafik med bättre data

Publicerad:

Trelleborgs kommun kommer under 2021 och 2022 att genomföra mätningar av trafikrörelserna i Trelleborgs stad. I mätningarna räknas motorfordon, fotgängare och cyklister. Förutom att räkna trafiken fångar kamerorna även trafikanternas rörelsemönster, hastighet, beteenden och samspelet som sker mellan de olika trafikslagen i trafikmiljön.

Trafikmätning genomförs just nu bland annat i korsningen Corfitz-Beck-Friisgatan i Trelleborg. Kameran som utför mätningen sitter på en temporärt placerad stolpe.

Fotograf: Camilla Melinder Odier

Mätningarna är igång

I en första etapp genomförs mätningar i tre korsningspunkter i staden: Nygatan/C-B Friisgatan, Nygatan/Österbrogatan och Hantverkaregatan/Hejderidaregatan. Mätningar i de tre korsningspunkterna sker mellan den 12 maj och 19 maj.

Trafikflödet en viktig del i utvecklingen av Trelleborg

Trelleborgs stad står inför många större utvecklingsprojekt. Stadsparkskvarteren är nu under uppbyggnad, nedlagda industrier förvandlas till bostadsmiljöer i Västra sjöstaden, staden får en ny siluett med högre byggnader samtidigt som befintliga bostadskvarter förtätas och byggs ut.

Staden utvecklas och med den även behovet av en trafiksäker, kapacitetsstark gatumiljö med god tillgänglighet. För att trafik- och gatumiljön ska ha möjlighet att utvecklas i takt med att staden växer i både storlek och invånarantal, behövs så bra kunskapsunderlag som möjligt. Den mätdata som samlas in genom mätningarna bildar ett viktigt planeringsunderlag för stadens nya gaturum, samtidigt som mätningarna ger värdefull kunskap om hur stadens invånare redan idag rör sig i gaturummen.

Fortsatta mätningar

I nästa etapp kommer ett större antal mätningar att göras. Dessa kommer att genomföras under de senare delarna av 2021. Information om när och var dessa kommande mätningar kommer att äga rum kommuniceras ut via kommunens webbplats.

Speciell kamera används

Mätningarna görs med en speciell kamera som detekterar rörelser. Detektorkameran monteras på befintliga lyktstolpar eller, där behovet av än större översikt behövs, på temporära stolpar monterade på betongfundament. Mätningarna utförs av Trelleborgs kommun tillsammans med trafikanalysföretaget Viscando.

Insamlad mätdata anonymiseras helt och det är enbart typ av trafikant, position och hastighet som registreras.

Om du har frågor om trafikmätningarna, kan du höra av dig till kommunens kundtjänst. (Information om e-post och telefonnummer ser du längst ner på denna sida.