Avtal mellan Trelleborgs Hamn och Trafikverket om evakueringsväg

Publicerad:

Trelleborgs Hamn och Trafikverket har skrivit under ett samverkans- och medfinansieringsavtal. Avtalet reglerar de åtgärder som en planerad evakueringsväg orsakar på statlig infrastruktur.
-Trelleborgs kommun är väldigt glada för att det nu finns ett avtal mellan Trafikverket och hamnen för hur vi ska utveckla denna viktiga del av transportinfrastrukturen, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet handlar om vem som ska bygga och bekosta ändringarna i Trafikverkets anläggningar för att kunna bygga evakueringsvägen i enlighet med detaljplanen.

Detaljplanen har varit ute på granskning mellan 22 september och 20 oktober. Planen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under våren 2022, och evakueringsvägen kan stå färdig tidigast i slutet av 2025.

Kostnaden på cirka 35 MSEK tas av Trelleborgs Hamn. Vid byggnationen av en evakueringsväg flyttas Trafikverkets nuvarande upplagsyta, dvs arbetsytor och lagringsplats, längre västerut. Viss ombyggnation kommer också att göras på Trafikverkets bangård. Bland annat ska ett stickspår som används för att lossa och vända järnvägsvagnar flyttas och anpassas efter evakueringsvägens sträckning.

Evakueringsvägen är från början ett önskemål från Räddningstjänsten, för att kunna evakuera och komma in till hamnen från två håll. I hamnens nuvarande läge finns in- och utfarter från både öst och väst. När hamnen flyttas österut, finns bara en in- och utfart kvar. Vid en eventuell evakuering kan över 1200 fordon – en kö som kan bli 1,2 mil lång – snabbt behöva förflytta sig. För att säkra in- och utfarter från två håll behöver en evakueringsväg byggas i öster.

Dragningen av evakueringsvägen är ungefär densamma som en eventuell framtida hamninfart kan komma att ha. För en fungerande hamninfart krävs också en bro över väg 9 till uppställningsytorna.

Läs pressmeddelande från Trelleborgs Hamn här

Del av nuvarande sträckning där det planeras för en evakueringsväg i öster i samverkan mellan Trafikverket och Trelleborgs hamn.