Arkitektkontor valda för planering av Västra entrén

Publicerad:

Västra entrén blir Trelleborgs nya port från Malmöhållet. Arkitektupphandlingen för att utveckla Västra entrén och den planerade expohallen är nu klar.  De två byråer som valts ut kommer genomföra sina uppdrag parallellt.
-Medan arkitekterna ritar på området, kommer vi internt att arbeta vidare med hur expohallen ska användas. Stadens exklusiva entré västerifrån ska bli en samlingsplats för både trelleborgare och besökare, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.  

Två arkitektbyråer har valts ut för att utveckla förslag på utformning av Västra entrén och den expohall som ska finnas i området. Bild: Trelleborgs kommun

I en sammanvägd bedömning av inkomna anbud har Trelleborgs kommun valt att gå vidare med Wingårds Arkitektkontor samt Semrén & Månsson Arkitektkontor. Totalt lämnades sex anbud in.

-Vi har valt de anbud som har de tydligaste och mest visionära projektidéerna. Det var hård konkurrens där alla anbuden höll hög klass, säger Lena Åkerman Borglund, stadsarkitekt.

Västra entrén är ingången till ett mer tättbebyggt Trelleborg, men ska även fungera som entré västerut mot ett landskap med strandängar, hav och strandpromenad. Området är ungefär 50 000 kvm stort och ska komplettera bebyggelsen i Västra Sjöstaden genom att tillföra gröna miljöer och rekreationsytor. Den planerade expohallen i två våningar, som blir en del av Västra entrén, kommer kunna bli uppemot 2500 kvm stor.

De två byråerna som valts ut för att utveckla området, kommer under våren arbeta i så kallade parallella uppdrag. De ska båda utreda förutsättningarna och utveckla förslag på utformning av Västra entrén och den expohall som ska finnas i området. I mitten av september ska arbetet redovisas för ett utvärderingsteam. Uppdragstagaren som väljs i sista ledet, i september, kommer att få arbeta vidare med att i detalj rita och gestalta expohallen.

Expohall och barnpool

Expohallen är tänkt att vara självförsörjande på energi och ska drivas på vätgas. Parallellt med planeringen av området pågår ett arbete kring innehållet i expohallen.

Det kan t ex bli aktuellt med utställningar och aktiviteter, konferensmöjligheter och café.

Arkitekterna har också fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en mindre barnpool i den tidigare gamla småbåtshamnen. Poolen ska hänga ihop med expohallen.

Idén till pool inspirerades av ett medborgarförslag som lämnades in för något år sedan, och som nyligen togs upp i kommunfullmäktige.

-Poolen ska hänga ihop med expohallen, berättar Lena Åkerman Borglund.

Bjuda in till naturupplevelser

Västra entrén är ett område med höga naturvärden, som ska förvaltas och utvecklas på ett så bra sätt som möjligt.   Målsättningen är att bjuda in till naturupplevelser genom att förstärka och utveckla platsens naturvärden och värna om de arter och de livsmiljöer som finns.

I området ska kustskydd arbetas in i form av vallar, p g a framtida förväntad havsnivåhöjning. Kommunen arbetar också parallellt med att miljötillstånd för att anlägga en strand längs med Västra Sjöstaden och vidare västerut mot Trelleborgs golfklubb.

En detaljplan för första etappen av Västra Sjöstaden har nyligen varit ute på samråd. I förslaget till ny fördjupad översiktsplan framgår att Västra Sjöstaden ska utvecklas med allmänna platser och god tillgänglighet till havet.